Powerhouse Kjørbo omfattes av klimarisikokartleggingen Norconsult skal gjennomføre for Entra. (Foto: Entra - Lars Petter Pettersen)

Norconsult kartlegger klimarisikoen i 90 Entra-bygg

Norconsult har inngått en avtale med Entra om å kartlegge klimarisikoen i Entras mer enn 90 eiendommer. Dette er et ledd i Entras arbeid med å identifisere porteføljens risiko for klimapåvirkning, både fra dagens klima, men også fra fremtidige klimaendringer. Kartleggingen vil være i henhold til kriteriene i EUs taksonomi – et regelverk som skal definere om investeringer er bærekraftige og klimavennlige.

Norconsult skal systematisk gjennomgå 90 Entra-bygg og kartlegge risikoen for fysiske naturfarer som flom, og andre risiko av geologisk, klimatisk eller meteorologisk opprinnelse. Siden 2017 har Entra jobbet målrettet med å miljøsertifisere sine eiendommer, og risikovurderingen er i henhold til den internasjonale miljøsertifiseringen BREEAM In-Use-kriterier for robusthet. I tillegg til den fysiske klimarisikoen, skal Norconsult også gjennomgå beredskapsplaner og vurdere Entras overordnede overgangsrisiko, altså risikoen Entra som selskap har som følge av omstilling til lavutslippssamfunnet.

Trygghet til investorer og eiere

Med den siste tids klimarelaterte hendelser i Norge, Europa og verden som bakteppe, ser Entra stor verdi i å kartlegge klimarisikoen i sin egen portefølje. Kartleggingen skal gi Entra bedre oversikt over hvilke eiendommer som har størst risiko knyttet til endret klima, og dermed behov for tiltak. Kartleggingen skal ivareta kriteriene i EUs taksonomi for forvaltning av eiendommer. Dermed vil den gi investorer og eiere av Entra en trygghet i at Entra tilfredsstiller de kriteriene som snart iverksettes gjennom taksonomien for klimatilpasning.

– Entra skal være miljøledende i eiendomsbransjen. Vi har i flere år hatt søkelys på hvordan vi skal imøtekomme klimaendringene i fremtiden samt hvordan vi kan ruste oss best mulig i forhold til kommende krav og reguleringer. Med bistand fra Norconsult vil vi nå få en god oversikt per eiendom, noe som vil gi oss det beste grunnlaget for videre arbeid. Klimarisiko og fremtidige klimaendringer er, og vil være, et viktig område for Entra i årene som kommer. Vi ser dessuten at kravene knyttet til rapportering på klima vil øke ytterligere på sikt, og det er viktig for oss å være i førersetet også i dette arbeidet, sier Trond Simonsen, miljøsjef i Entra.

Ser mange muligheter med EUs taksonomi

Norconsult bidrar med fagekspertise innen en rekke fagmiljøer. Hydrologer, hydrogeologer, geoteknikere, ingeniørgeologer og VA-rådgivere samarbeider med bygningsfysikere og eksperter innen risiko- og sårbarhetsanalyser for å gjennomføre oppdraget.

– Vi ser en rekke muligheter med innføringen av regelverket knyttet til EUs taksonomi. Blant annet forventer vi en svært stor etterspørsel etter naturrisikovurderinger for eiendommer fremover. Entra er tidlig ute med å ta grep. Vi ser frem til å bistå dem med kartlegging av deres portefølje og med å bygge opp effektive metoder for å kartlegge eiendommers fysiske klimarisiko, sier Ingve Ulimoen, bærekraftsansvarlig for bygg og eiendom i Norconsult Norge.

Norconsult vil benytte klimadata fra de nyeste globale klimamodellene for å vurdere temperatur i inneklima. Dette gjøres gjennom eksperter i Norconsult avdeling Kjeller Vindteknikk.