Disse Norconsulterne står bak idéstudien. Fra venstre: Einar Gert Neslein, Hanne Kristensen Grøn, Henning Leifsen og Harald Hesselberg. (Foto Norconsult)

Norconsult med idéstudie for ny, miljøvennlig energiproduksjon på Svalbard

Norconsult har nylig avsluttet en idéstudie for ny, miljøvennlig og fremtidsrettet energiproduksjon for Longyearbyen på oppdrag for Energigass Norge. Bruk av naturgassen LNG og en gradvis overgang til det CO2-nøytrale drivstoffet LBG står sentralt i studien.

Energigass Norge har fått Norconsult til å utrede hvordan et flytende gasskraftverk basert på LNG kan forsyne Longyearbyen med energi. Studien er basert på Olje- og energidepartementets (OED) rapport fra sommeren 2018, og Norconsult løsning ble presentert for OED i et innspillsmøte i november. Tilbakemeldingene har vært både positive og konstruktive. I studien beskriver Norconsult hvordan man kan ta i bruk den flytende naturgassen LNG som brennstoff, og gradvis erstatte LNG med det CO2-nøytrale drivstoffet LBG etter hvert som LBG-produksjonen på fastlandet øker.

I rapporten beskrives en løsning der LNG brukes som energibærer for nytt energiverk i Longyearbyen. Norconsult har i rapporten også vurdert andre positive bieffekter LNG som energikilde vil ha for den fremtidige utviklingen av Longyearbyen.

Et anlegg som driftes på LNG, åpner opp for fremtidig bruk av den CO2-nøytrale, flytende biogassen LBG. Metanmolekylene i LBG og LNG er identiske, begge stoffene har høy energitetthet, og tilgangen på LBG øker i takt med at produksjonen av biogass utvikles på Fastlands-Norge. LNG og LBG gir de samme bruksmulighetene, kan blandes, og har således ingen konsekvenser for valg av prosessutstyr eller kontrollsystemer. LNG vil være viktig i en overgangsfase frem til man har en akseptabel leveringssikkerhet av LBG.

Forbedret miljøeffekt med sol- eller vindkraft

For ytterligere forbedret miljøeffekt, anbefaler Norconsult en løsning der solenergi fra solcellepaneler inkluderes i energimiksen. Solenergien kan lagres i en batteripakke, og vil bidra til å redusere elektrisitetsproduksjonen og drivstofforbruket fra gassmotorene i et eventuelt elkraftanlegg. Dette vil igjen bidra til et gunstig miljøregnskap. Et alternativ til solenergi er vindenergi. I konseptet som beskrives i Norconsults rapport, er innfasing av elektrisk energi fra solcellepaneler eller vindturbiner svært enkelt, noe som gjør det mulig å oppnå en mer miljøvennlig energimiks.

Vil gi vesentlig lavere energiforbruk

Slik Norconsults løsning er planlagt vil det ikke være nødvendig å operere noen deler av Longyearbyens energiforsyningsnettverk på diesel, slik rapporten fra OED beskriver. I det eksisterende energiverket brukes 17 prosent av all produsert energi til å holde Longyearbyens kullkraftverk i drift, med alle nødvendige renseprosesser for avgass og slaggbehandling. Med et nytt LNG-basert energiverk vil behovet for energi til kullkraftverket bli redusert med 75 prosent sammenlignet dagens energibehov.

Norconsults forslag til det nye energianlegget vil resultere i et vesentlig lavere energiforbruk, og det vil heller ikke være behov for renseanlegg. Partikkel- og svovelutslipp er eliminert ettersom LNG ikke inneholder svovel, og brenngassen reduserer NOX-utslippet med 20 prosent. Anlegget vil ikke produsere noen form for slagg.

LNG som fremtidig energibærer på Svalbard

Norconsult har også indentifisert flere mulige miljøtiltak dersom LNG blir fremtidens energibærer på Svalbard. Det vil være mulig å etablere et LNG-distribusjonsnettverk som kan gi varme direkte i nye boliger, trykksatt LNG kan distribueres til bruk som drivstoff i kjøretøy og i skipsfart, og dermed erstatte all bruk av bensin og diesel. I tillegg kan LNG brukes til nedkjøling av Svalbard globale frøhvelv, slik at permafrosten rundt anlegget opprettholdes.

**

Les artikkel i Teknisk Ukeblad her:

https://www.tu.no/artikler/vil-bruke-flytende-gasskraftverk-for-a-kjole-ned-dommedagshvelv-br/451282