Syv fageksperter fra Norconsult skal holde foredrag under PTK, 2. til 4. mars 2020.

Norconsult med syv foredragsholdere på Produksjonsteknisk konferanse 2020

Energi Norge står bak Produksjonsteknisk konferanse (PTK), en viktig årlig møteplass for utveksling av erfaringer og presentasjon av nyvinninger innen fornybar produksjon. Norconsult er en av sponsorene, og deltar i år med hele syv foredragsholdere.

Tema for PTK 2020 er«Fremtidens klima skapes nå - hva må vi levere på?». I løpet av konferansen, som går av stabelen i Trondheim fra 2. til 4. mars, skal flere foredragsholdere holde innlegg som kan bidra til bevisstgjøring av hvordan kraftbransjen og dens leverandører kan være sentrale bidragsytere i å møte klimakrisen og noen av FNs bærekraftsmål.

Fra Norconsult skal syv fagpersoner bidra med innlegg. Disse er Christian Sandvik, Lars Bendixby, Ketil Søyland, Runar Heggen, Halvard Bjørndal, Leif Parr og Hugo Fredly. Under kan du lese mer om foredragene:

1. «Uforløst potensiale av vannkraftverk: Hvordan vi har fått realisert marginale prosjekter»
Foredraget holdes av Bjarne Seim fra Brødrene Dahl og Christian Sandvik fra Norconsults avdeling for kraftverk bygg.

Sammendrag:
NVE har de siste årene godkjent mengder med konsesjoner på småkraftverk. Med kraftselskapenes tradisjonelle krav og fremgangsmåter, viser det seg at ikke alle småkraftverkene er økonomisk lønnsomme å bygge. Derfor har enkelte aktører de siste årene tatt på seg jobben med å bygge nøkkelferdige kraftverk. Brødrene Dahl Vasskraft har siden 2016 bygget ut småkraftverk som totalentrepriser, de har for tiden 15 anlegg under prosjektering og bygging, og har overlevert syv kraftverk. Gjennom nye samarbeidsformer og tett samspill med Norconsult og Rainpower har de realisert utbyggingen av marginale prosjekter som ellers ikke ville blitt bygget ut. I foredraget vil de dele erfaringer og fortelle om innovasjon, korte beslutningsveier og kompetanse på egne produkter som suksessfaktorer for å oppnå kostnadseffektive løsninger. De vil også peke på momenter som potensielle kjøpere av nøkkelferdige anlegg bør være seg bevisst.

2. «Toveis fiskepassasjer - Fra teori til praktisk prosjektering»
Foredraget holdes av Lars Bendixby fra Norconsults avdeling for energi og miljø.

Sammendrag:
Norconsult har de senere årene prosjektert flere vannkraftverk der sikring av trygg opp- og nedvandring for fisk har stått helt sentralt. Norge har lang tradisjon for å bygge fisketrapper for oppvandrende fisk, men hindringen som oppstår for nedvandrende fisk ved etablering av vannkraftverkverk har inntil nylig vært lite vektlagt. Forskning viser at fisken, i møte med vannveier og turbiner utsettes for forsinkelser, predasjon, høyt skadepotensial og død. I nye vannkraftprosjekter er det de senere årene derfor innført strengere miljøkrav for å ivareta gode nedstrømspassasjer for fisk, men foreløpig er det få eksempler i Norge på tekniske løsninger som er satt i drift. Internasjonale erfaringer tilsier at det er mulig å etablere effektive anlegg for nedvandrende fisk. I dette foredraget presenteres det eksempelprosjekter som er under bygging i Norge i dag, med detaljerte løsninger for fiskevandring. Det pekes på utfordringer som kan oppstå på veien fra teori til praktisk prosjektering av slike anlegg, og hvordan dette er løst i de ulike prosjektene. 

3. «Grønnere vannkraft?»
Foredraget holdes av Ketil Søyland som er Norconsults prosjektdirektør for bærekraft.

Sammendrag:
Byggebransjen har de siste to tiårene økt innsatsen for å redusere egne negative miljøpåvirkninger. Bærekraftige materialer og konstruksjoner bør være av avgjørende betydning også for vannkraftindustrien, som skaper mesteparten av landets fornybare energi. Norconsult har i anleggsprosjekter som for eksempel E39 Rogfast og E16 Ringeriksbanen, identifisert muligheter for store besparelser i klimagassutslipp. Disse tiltakene er vurdert opp mot kost-nytte og rangert, slik at de kan implementeres i prosjektene. Kost-nytte-analyser er viktig i vurdering av de enkelte tiltakene og danner basis for de råd som Norconsult gir sine kunder i alle faser av et prosjekt: Hvilke tiltak kan gjøres for å redusere prosjektets CO2-fotavtrykk? Hva er effekten? Hvilke kraftselskaper ønsker å være med å ta steget mot en enda grønnere vannkraft?

4. «Stivhet i maskinsaldekker»
Foredraget holdes av Lars Gunnar Jansen fra Agder Energi og Runar Heggen fra Norconsults kraftverksavdeling på bygg.

Sammendrag:
Hurtiggående generatorer stiller høye krav til stivhet i betongkonstruksjonen der kreftene fra generatorlageret overføres. Når generatorfundamentet dimensjoneres for stivhetskravet må det tas hensyn til en rekke faktorer som påvirker stivheten. Blant annet rissvidder, kontaktstøp med berg og svinnreduserende betong. I dette foredraget vil vi gi en innføring i problemstillingen, beregningsmetodikk og eksempler på bygningsmessige tiltak. Foredraget vil ta utgangspunkt i Agder Energis Skjerka aggregat 2-prosjekt.

5. «Når sikkerhetsventilen "løper løpsk"»
Foredraget holdes av Ola Beitdokken fra Hafslund E-CO og Halvard Bjørndal fra Norconsults maskinavdeling.

Sammendrag:
Eidsiva oppdaget skader på innstøpingen av energidreperen til turbinens sikkerhetsventil (forbislippingsventil) ved Nedre Vinstra 5. Det ble gjennomført avslagsprøver med bistand fra Norconsult for å finne mulige årsaker. Ved avslag fra 75 prosent last ble sikkerhetsventilen stående fast i fullt åpen stilling etter avslaget, og nødstenging ved hjelp av kuleventilen måtte iverksettes. Analyse av målingene viste at manglende lukkekraft var forårsaket av en kombinasjon av flere faktorer. I foredraget vil vi presentere problemstillingen, gi en kort gjennomgang av virkemåten til "Kværners sikkerhetsventil", presentere målinger samt analyse, beregninger og selve ombyggingen av sikkerhetsventilen. I tillegg gir vi noen generelle anbefalinger om forhold å være oppmerksom på ved oppgradering til nytt trykkoljeanlegg.

6. «Oppgradering/ levetidsforlengelse generator»
Foredraget holdes av Leif Parr fra Norconsults maskinavdeling.

Sammendrag:
Elektromekaniske installasjonene i kraftstasjoner, herunder generatorer, konstrueres for en bestemt levetid. I mange norske kraftverk har driftstiden passert konstruksjonslevetiden. Hva gjør man da for å sikre fortsatt trygg drift basert på bærekraftige driftsinvesteringer? Norconsult bistår i vurderinger av oppgradering/ levetidsforlengelse av generatorer, og har i den senere tid gjennomført slike vurderinger for en rekke anlegg. I foredraget ser man på hvilke hensyn som bør vektlegges når man vurderer oppgraderinger, herunder havarikostnader, muligheter for tilstandskontroll av kritiske komponenter og nye krav til dimensjonering mm. I tillegg gjennomgås ulike tekniske tiltak, vurderinger og løsninger knyttet til selve oppgraderingen/ levetidsforlengelsen.

7. «Nye Nedre Fiskumfoss kraftverk – Norges største kraftverk under bygging: Hvordan bygger NTE nytt kraftverk mellom nasjonalt laksevassdrag, E6, jernbane og et kraftverk i full drift?»
Foredraget holdes av Randi Reitan fra NTE og Hugo Fredly fra Norconsults avdeling for dam og vassdrag.

Sammendrag:
Etter gjennomført forprosjekt og samhandlingsfase, besluttet NTE i november 2018 å investere i nytt kraftverk ved Nedre Fiskumfoss, et kraftverk som har vært i produksjon siden 1945. Prosjektet skal øke installert effekt og produksjon samt muliggjøre utfasing av eksisterende kraftverk. Kraftverket ligger ved den lakseførende elva Namsen, og laksen er derfor førende for all byggeaktivitet. Fremdrift planlegges ut fra gyte-, oppgangs- og utvandringstider samt fiskeperioder. Tidlig ble det besluttet at prosjektet skulle utvikles og bygges som et fullskala BIM-prosjekt (bygningsinformasjonsmodellering), uten tegninger som arbeidsgrunnlag til entreprenør Skanska. I BIM-modellen blir alle bygningsdeler representert i 3D i form av objekter, som i sum utgjør et kontraktuelt og styrende dokument. Norconsult har prosjekteringsansvar og prosjekteringsledelse i prosjektet. I foredraget vil man se på utfordringer og løsninger ved byggingen av nytt kraftverk ved Nedre Fiskumfoss.

Les mer om PTK 2020 her

For mer informasjon om foredrag fra Norconsult, kontakt Sigrid Jacobsen Lofthus: Sigrid.Jacobsen.Lofthus@norconsult.com