Norconsult markerer verdens miljødag 5. juni. Foto: Norconsult

Norconsult mobiliserer medarbeiderne på verdens miljødag 5. juni

Verdens miljødag (World Environment Day) er en FN-dag som markeres 5. juni hvert år. Norconsult oppfordrer alle medarbeidere til å bruke morgendagen til å ta miljøvennlige valg.


- I Norconsult er bærekraft ett av tre strategiske hovedtema i inneværende strategiperiode. Som rådgiver er det viktig for oss å gi gode råd som bidrar å redusere miljøpåvirkningen i prosjektene vi er engasjert i, men også benytte anledninger som dette til å mobilisere både medarbeidere og andre til å ta miljøbevisste valg. Verdens miljødag er en flott anledning til å gjøre dette, sier Bente Gjerstad – bærekraftsdirektør i Norconsult.

Oppfordrer andre til å markere dagen

Formålet med Verdens miljødag er å spre kunnskap og skape interesse for miljøspørsmål i hele verden. Hvis Norconsults strategi innenfor bærekraft skal bli en suksess må alle medarbeidere bidra i et felles løft, slik at selskapet kontinuerlig forbedrer sin rådgivning innen bærekraft.

- Vi leter hele tiden etter gode løsninger og råder våre kunder til å ta bærekraftige valg i prosjektene. Vi har mange medarbeidere som er genuint opptatt av å ta kloke miljøvalg. Vi ser hvordan barn i hele verden mobiliserer for en bærekraftig fremtid. Da skulle det bare mangle at ikke også vi tar et krafttak og benytter anledninger som dette. Vi oppfordrer andre til også å ta del i markeringen 5. juni, sier Gjerstad.

#norconsultenvironmentday 5. juni

I Norconsult oppfordres alle medarbeidere til å gjøre miljøbevisste valg og aktiviteter, og dokumentere med bilde på Facebook eller Instagram. Aktivitetene kan være alt fra resirkulering, plukking av plast og søppel til å bruke miljøvennlige transportformer – og oppfordrer til å dele eksempler på hvordan de har funnet mer miljøvennlige løsninger i oppdrag.

- Selv om tema for verdens miljødag er luftforurensing, så er det ikke slik at aktivitetene vi deler bilder av på denne dagen må være knyttet til dette. Det viktigste er aktiviteter som skaper endring og som bidrar til FNs bærekraftsmål, sier Bente Gjerstad.

Luftforurensing årets hovedtema

Hovedtema for verdens miljødag i 2019 er luftforurensning. Verdens helseorganisasjon (WHO) melder at syv millioner årlig dør av luftforurensning. Samtidig bor 90 prosent av verdens befolkning på steder hvor luftkvaliteten er dårligere enn WHOs standarder, så dette er i høyeste grad også et globalt problem.

Miljøfyrtårn og ISO 14001

Norconsults miljøpolitikk er en integrert del av selskapets styringssystem, og krav til miljøhensyn er innarbeidet i rutiner for gjennomføring av oppdrag, på linje med krav til ivaretakelse av kvalitet, helse og sikkerhet. I egen virksomhet fokuserer selskapet på tiltak som kan bidra til redusert ressursforbruk, forurensning og avfall som følge av medarbeideres aktivitet i arbeidsforholdet. Som del av og bidrag til det systematiske forbedringsarbeidet, er styringssystemet sertifisert etter ISO 14001 Miljøledelse samt Miljøfyrtårnordningen.