Alvim renseanlegg. Illustrasjon: Norconsult

Norconsult prosjekterer utbyggingen av Alvim renseanlegg for Sarpsborg kommune

Sarpsborg kommune har tildelt Norconsult oppdraget med å utarbeide reguleringsplan og detaljprosjektere videreutviklingen av avløpsrenseanlegget på Alvim i Sarpsborg. Deler av overføringsanlegget som transporterer avløpsvann inn til Alvim skal også oppgraderes. Prosjektgjennomføringen vil være heldigital.

Norconsult skal også følge opp byggingen og idriftsettelsen av de nye anleggene som skal være satt i drift innen 1. juli 2025.

Alvim avløpsrenseanlegg behandler i dag avløpsvannet fra Sarpsborg kommune og Årum i Fredrikstad kommune. Norconsult utredet i 2020 hvordan Sarpsborg kan bygge ut dagens kjemiske renseanlegg med biologisk næringssaltfjerning, og hvordan anlegget kan forberedes for forventede fremtidige rensekrav. Bærekraft er satt i høysetet i hele prosjektgjennomføringen, med vekt på sirkulærøkonomi, klimagassutslipp, energieffektivitet og ressursgjenvinning.

Løsninger for fremtiden

– Alvim renseanlegg skal bli en høyteknologisk «ressursfabrikk» som innfrir eksisterende og fremtidige rensekrav. I fremtiden kan krav til rensing av mikroplast, medisinrester og miljøgifter bli en realitet. Gjenvinning av fosfor og nitrogen, utnyttelse av fossilfri energi i form av biogass, gjenvinning av varme i avløpsvannet, samt produksjon av elektrisitet vil også bli svært viktig. Dette er et usedvanlig spennende og samfunnsviktig prosjekt, som vi vil se effektene av i mange år fremover, sier Lars Magnussen som er fagspesialist innen avløpsrensing i Norconsult og prosjekteringsleder.

Anlegget skal i størst mulig grad gjenbrukes, og bygges ut med et biologisk rensetrinn av typen bioreaktormembranteknologi (MBR). MBR innebærer at mikroorganismer i et aktivslamanlegg bryter ned avløpsvannets avfallsstoffer, før slammet avskilles ved filtrering i membraner. Kapasiteten skal økes fra dagens belastning på ca. 65.000 PE (personekvivalenter) til ca. 95.000 PE som er beregnet belastning i år 2050. Avløpsvannet i Sarpsborg skal ikke betraktes som et problem, men som en råvare for ressursgjenvinning. Dette gjennom: Gjenvinning av fosfor ved struvittproduksjon, produksjon av fjernvarme ved varmeveksling av avløpsvannet, biogassproduksjon fra avløpsslammet, produksjon av elektrisitet fra solceller, biogass og fall i utslippsledningen. Sarpsborg kommune er allerede i dialog med lokalt næringsliv om leveranser av gjenvunnet energi.

Oppgraderingen av transportsystemene for avløp inn til Alvim, med nye ledninger og ombygde pumpesystemer, vil medføre mindre utslipp av avløpsvann i overløp til lokale vassdrag. Det vil også gi mer energieffektive løsninger, noe som vil gi bedre vannkvalitet i lokale vannforekomster, og mindre klimaavtrykk.

Heldigital prosjektgjennomføring

Norconsult vil i samarbeid med kommunen benytte en heldigital, modellbasert gjennomføringsmetodikk med fullintegrert digital prosjektering og samhandling. Denne vil brukes under prosjektering, bygging og ferdigstilling, og kalles fullintegrert bygningsinformasjons-modellering, eller BIM.

– Målet med bruk av BIM er å legge til rette for en effektiv gjennomføring i prosjekterings- og utførelsesfasen, spesielt med tanke på kvalitetsheving, verdiskapning og risikostyring, sier Norconsult sin prosjektleder Jon Øxnevad. Samarbeidspartnere, byggherre og driftsorganisasjonen kan delta på befaringer av det planlagte anlegget i en virtuell virkelighet (VR), slik at innspill kan hensyntas tidlig i prosjekteringen. Dette gir «eierskap» til valgte løsninger for de som senere skal drifte anlegget, forteller Øxnevad, som har erfaring med tilsvarende prosesser fra tidligere.

BIM-tilnærmingen innebærer å skape en digital tvilling av prosjektet, der hele prosjektteamet, altså Sarpsborg kommune, Norconsult, entreprenører og leverandører, har tilgang til en felles plattform som beskriver gjeldende status for hele prosjektet. BIM går lenger enn 3D-modellering, fordi hvert element i BIM-modellen berikes med en rekke informasjonsparametere og egenskaper. Dette inkluderer modenhet i planleggingen (MMI), revisjonshåndtering, mengder, materialer, kostnader, kontrakt og bærekraftparametere.

Et nasjonalt foregangsprosjekt

For lokalsamfunnet Sarpsborg og innbyggerne vil dette være et foregangsprosjekt på nasjonalt nivå knyttet til både den økonomiske, miljømessige og sosiale delen av bærekraftbegrepet, sier Jon Arne Engan, Norconsults oppdragsleder i forprosjektfasen og prosjekteringsleder for transportanleggene.

– Sarpsborg kommune er glade for å ha fått Norconsult med på laget. Vi er trygge på at de innehar den faglige kompetansen for å gjennomføre oppdraget på en god og effektiv måte, sier virksomhetsleder Stein Solheim Olsen i Sarpsborg kommune.

Alvim renseanlegg vil være et:

  • Anlegg med stor produksjon av energi med potensiale for leveranser av fjernvarme til industri og nærområdet.
  • Kompakt, effektivt, og økonomisk anlegg som gir innbyggerne de påkrevde tekniske tjenester til en lavest mulig kostnad.
  • Renseanlegg med tilhørende ledningsnett som vil gi reduserte utslipp og dermed bedre vannkvalitet i Sarpsborg sine lokale vannforekomster, inkludert Glomma.
  • Et anlegg som er fremtidsrettet og tilpasset fremtidige rensekrav og bidrar positivt i Sarpsborg kommune sitt CO2-regnskap.

Norconsult vant oppdraget i en konkurranse med tre andre tilbydere og gjennomføringen styres fra selskapets nye kontorlokaler på Grålum i Sarpsborg.