Norconsult skal alltid vurdere klimatilpasning for bygge- og anleggsprosjekter

Krav til klimatilpasning av nye bygg, både fra myndigheter og fremtidsrettede kunder, har gjort at Norconsult nå gjør vurderinger av behov for å tilpasse alle bygg og anlegg til fremtidig klima, til en fast del av alle oppdrag selskapet skal være rådgivende på.

Denne uken kom FNs klimapanel med andre del av sin sjette hovedrapport som presiserte viktigheten av klimatilpasning fremover. Samtidig kom ny BREEAM-Nor manual med konkrete kriterier for klimatilpasning i emnet LE 06. Norconsult vil anbefale at alle bygge- og anleggsprosjekter med Norconsult som rådgiver skal ivareta klimatilpasning i henhold til EUs taksonomi og BREEAM-Nor LE 06 eller CEEQUAL. Dette innebærer å vurdere påvirkningen av fremtidig klima fordelt på temperatur-, vind-, vann- og masserelaterte naturfarer.

Norconsult har opprettet en tverrfaglig naturfaregruppe for å ivareta vann- og masserelaterte naturfarer. Gruppen består av fagpersoner innen geoteknikk, ingeniørgeologi, hydrologi, hydrogeologi og vann og avløps-rådgivere som sammen skal utvikle verktøy for å sikre gode faglige vurderinger på tvers av fagfeltene. Norconsult har også gjort temperatur- og vindstudier av fremtidsklima ved bruk av de nyeste globale klimamodellene som er benyttet i den nyeste rapporten fra FNs klimapanel. Dette datagrunnlaget stammer fra Norconsults avdeling Kjeller Vindteknikk som samarbeider med CICERO.

- For å kunne vurdere klimatilpasning for bygg er det viktig at alle fagene får vurdere om deres fag er relevant i hvert enkelt tilfelle. I et prosjekt vi nylig gjennomførte brukte vi omtrent 70 timer for innledende fareidentifikasjonskartlegging av 74 eiendommer. Med de riktige verktøyene og metodene er det mulig å få brukt spesialfag på en ressurseffektiv måte, og da vil det kunne lønne seg å alltid vurdere risiko knyttet til klimatilpasning, i stedet for å ha usikkerhet rundt omfang fra prosjekt til prosjekt sier Ingve Ulimoen, Bærekraftansvarlig for bygg og eiendom i Norconsult.

I dette prosjektet kartla Norconsult klimarisikoen for de fleste eksisterende byggene i Entras portefølje. Kartlegging av større områder enn enkelttomter gir en stordriftsfordel for naturfarevurderingene ettersom man uansett må vurdere faren for flom og skred som en bestemt tomt kan utsettes for. Naturfarekartlegging skal også gjøres i arealplanlegging og hver kommune bør ha større områdekartlegginger for å gi like og effektive forutsetninger for hver utbygger. Norconsult vil lagre de gjennomførte analysene i et digitalt kart, slik at nye analyser vil kunne gjennomføres raskere. Det vil spare tid og gi bedre helhetsvurderinger.

- Aktuelle naturpåkjenninger må kartlegges og grunnforhold bør kartlegges i fasen før byggverket er bestemt. Det er vesentlig mer bærekraftig å designe et byggverk ut ifra de stedlige forhold, i stedet for å tilpasse det etterpå. Det vil gi bærekraftig klimatilpasning der utforming av bygget og tomten gjøres i størst mulig grad på naturens premisser, avslutter Ulimoen.

Norconsult har et bredt fagmiljø som jobber med å inkorporere bærekraftige og smarte løsninger i de oppdragene selskapet jobber med for sine kunder, innen så godt som alle sektorer i Norge.

  • Hege Njå Bjørkmann

    EVP Communication and brand

  • Kontakt oss