Gråkallbanen Norconsult
VERDENS NORDLIGSTE TRIKKELINJE: Norconsult skal modernisere Gråkallbanen, verdens nordligste trikkelinje.

Norconsult skal modernisere verdens nordligste trikkelinje

Trøndelag fylkeskommune har gitt Norconsult i oppdrag å modernisere Gråkallbanen i Trondheim. Norconsult var den beste tilbyderen i forholdet mellom kompetanse, kvalitet og pris.

Gråkallbanen, verdens nordligste trikkelinje, skal moderniseres. Det innebærer blant annet anskaffelse av nytt trikkemateriell og oppgradering av infrastruktur, i tillegg til verksted og depot.

Trøndelag fylkeskommune, i tett samarbeid med Trondheim kommune, har gitt Norconsult i oppdrag å blant annet undersøke hva som må til for å sikre et robust og effektivt trikketilbud i Trondheim.

Det er Trondheim kommune som eier og har ansvar for infrastrukturen, mens Trøndelag fylkeskommune, via kollektivtransportselskapet AtB, har ansvaret for å anskaffe trikkedriften. En prosjektorganisasjon er allerede på plass for å planlegge, koordinere og gjennomføre moderniseringsprosjektet.

Viktig for kollektivtilbudet

Gråkallbanen utgjør en viktig del av Trondheims kollektivtilbud og har en sterk identitet i bybildet. Trikken har hatt en betydelig trafikkvekst de senere årene, og frakter pendlere, skoleungdom, fritidsreisende og turister mellom Trondheim sentrum, Byåsen og Bymarka.

– Dagens trikker er fra 80-tallet, de er ikke universelt utformet og har begrenset restlevetid. Det er derfor behov for å modernisere Gråkallbanen, slik at den også på lang sikt kan utgjøre en bærekraftig og effektiv del av Trondheims kollektivtilbud. Vi er svært glade for å komme i gang med dette viktige arbeidet, sier Øyvind Rinbø, prosjektleder i Trøndelag fylkeskommune.

Et viktig grunnlag for politiske beslutninger

I første omgang skal det gjennomføres et forprosjekt som beskriver anbefalt konsept for både trikker og infrastruktur. Forprosjektet skal behandles politisk våren 2025. Videre planlegging og gjennomføring etter forprosjektet baseres på vedtak i Miljøpakken, samt hos kommune og fylkeskommune og er beskrevet som opsjoner i kontrakten.

– Vi har et tett samarbeid med de ulike politiske, administrative og faglige aktørene. Jeg vil spesielt trekke fram samarbeidet med Miljøpakken, Boreal Bane og AtB. Et tett samarbeid er avgjørende for å lykkes med et prosjekt som er komplekst både teknisk og organisatorisk, sier Rinbø.

Involvering og bærekraftige løsninger

Skinnegående trafikk har svært integrerte delsystemer, hvor alle innsatsfaktorer må fungere sammen for at helheten skal fungere.

Valg av hvordan de nye trikkene skal utformes både påvirker og påvirkes av hvilke tiltak som planlegges for infrastrukturen og verkstedet. Langs trikkelinja er det også mange grensesnitt mot trikkens omgivelser i bybildet som alle må ivaretas på en god måte.

Komplekse tekniske og funksjonelle avveininger må gjøres for å finne de beste helhetlige løsningene.

– For å lykkes må vi i fellesskap finne bærekraftige og kundevennlige løsninger, det fordrer tett involvering av brukere, operatører, leverandører og andre interessenter, sier Kristian Aunaas, direktør Samferdsel i Norconsult.

I tillegg til å undersøke hva som må til for å sikre et robust og effektivt trikketilbud, skal Norconsults rådgivere også bidra til å oppfylle Miljøpakkens mål om nullvekst i persontransport med bil. Rådgiverne må også undersøke hvordan en bærekraftig Gråkallbane best utvikles, slik at banen kan utgjøre en viktig del av Trondheims kollektivtilbud på lang sikt.

Ferdigstillelse i 2029

Norconsult har i oppdraget forsterket gruppen ytterligere med underleverandørene Inventura AS og ESE GmbH.

Arbeidet med å modernisere Gråkallbanen er allerede i gang, og forprosjektet skal leveres høsten 2024. Opsjonene omfatter planlegging og gjennomføring av både trikkeanskaffelser og nødvendig tilpasning av infrastrukturen.

Det planlegges for at moderniseringen av Gråkallbanen ferdigstilles og er klar for bruk i 2029.

For ytterligere informasjon:

Media: Henrik Charlesen, kommunikasjonsrådgiver i Norconsult, +4792636088, henrik.charlesen@norconsult.com

Om Norconsult

Norconsult er et ledende nordisk rådgiverselskap. Vi kombinerer ingeniørfag med arkitektur og digital kompetanse, på tvers av små og store prosjekter i privat og offentlig sektor, innen infrastruktur, energi og industri, bygg, eiendom og arkitektur. Med hovedkontor i Sandvika i Norge og om lag 6 300 medarbeidere fordelt på rundt 140 kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Island, Polen og Finland, kombinerer vi tverrfaglig kompetanse med lokal tilstedeværelse.