Norconsult til finalen i innovasjonskonkurranse om nye mobilitetsløsninger

Norconsult er en av tre finalister i innovasjonskonkurransen om nye mobilitetsløsninger arrangert av DOGA, Nordic Edge og innovasjon Norge. Løsningskonseptet, som beskriver prototyper for nye mobilitetspunkter, skal bidra til grønn og sømløs mobilitet for besøkende og fastboende i Norefjellområdet.

DOGA (Design og arkitektur Norge), Nordic Edge og Innovasjon Norge inviterte høsten 2019 til en innovasjonskonkurranse med mål om å løse utfordringer knyttet til stedsutvikling, og samtidig fremme bærekraftig næringsutvikling med utgangspunkt i lokale forutsetninger og muligheter. Konkurransen skal bidra til at prinsippene og målbildene i Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn blir tatt i bruk og omsatt til praktisk handling.

I innovasjonskonkurransen ble Utsira og Krødsherad (Norefjell) kommuner valgt ut blant totalt 19 søknadskommuner. Disse to kommunene sine utfordringer ble i første fase valgt ut basert på kriterier som innovasjonspotensiale, engasjement og mulighet for skalering. I den andre fasen av konkurransen ble næringslivsaktører og finalister invitert til å komme med løsningsforslag på Utsira og Krødsherad sine utfordringer.

Skal bidra til grønn og sømløs mobilitet

Norconsult har satt sammen et tverrfaglig team fra selskapet for å løse oppgaven, og deltar i konkurransen om å levere løsninger som bidrar til grønn og sømløs mobilitet for besøkende og fastboende i Norefjellområdet. Konkurransebidraget fra Norconsult har navnet HØB, og består av et konsept som skal bidra til å utvikle prototyper for nye mobilitetspunkter i området, og samtidig fungere som en innovasjonsarena for nye mobilitetsløsninger og stedsutvikling.

DOGA skriver dette om Norconsults konkurransebidrag, HØB:

En felles prosess med søkelys på utvikling av prototyper for mobilitetspunkter vil kunne fungere som et rammeverk både for utvikling og etablering av selve innholdet i framtidens mobilitetspunkter i området, bidra til lokal innovasjon og verdiskaping, og samtidig sikre en helhetlig tilnærming til utvikling av Norefjellregionen.

Juryens motivering: Forslaget viser en meget god problemforståelse – alle reiser har en start og en slutt. Teamet vil hjelpe kommunen og lokalsamfunnet med å finne viktige knutepunkter, finne ut hvordan man løser mobiliteten mellom disse, og så koble på teknologi som kan løse behovene. De tar utgangspunkt i lokale behov og muligheter.

Norconsult skal videreutvikle konseptet basert på innspill fra juryen og dialogmøter som de nå inviteres til sammen med kommunen, fylkeskommunen og andre relevante aktører. 

Norconsult sitt løsningsforslag ble valgt ut som en av tre finalister i konkurransen for Krødsherad kommune (Norefjell). Totalt 18 team deltok i konkurransen om de to kommunene.

Les mer her:

https://doga.no/aktuelt/her-er-finalistene-i-innovasjonskonkurransen/