3D-scanning av Alvim renseanlegg i Sarpsborg. Norconsult skal utrede videreutvikling av anlegget. (Illustrasjon: Norconsult)

Norconsult utreder videreutvikling av Alvim avløpsrenseanlegg i Sarpsborg

Sarpsborg kommune har tildelt Norconsult oppdraget med å utarbeide skisse- og forprosjekt for videreutvikling av avløpsrenseanlegget på Alvim i Sarpsborg. Alternativet med overføring av avløpsvannet fra Sarpsborg til felles renseanlegg med Fredrikstad utredes også. Prosjektet vil gi store miljøgevinster for Nedre Glommaregionen.

Alvim avløpsrenseanlegg behandler i dag avløpsvannet fra Sarpsborg kommune og Årum i Fredrikstad kommune. Norconsult skal utrede hvordan Sarpsborg kan utvikle anlegget slik at det kapasitetsmessig er rustet for den befolknings- og næringsutviklingen som forventes, samtidig som det innfrir fremtidige krav og behov knyttet til klimaendringer, teknologi og bærekraft. Blant annet skal Norconsult utrede muligheter for omlegging fra dagens kjemiske rensing av avløpsvann, til biologisk rensing med næringssaltfjerning samt utrede hvordan anlegget kan fjerne mikroplast, medisinrester og miljøgifter.

Samfunnsviktig prosjekt

– Fremtidens avløpsrenseanlegg er en høyteknologisk «ressursfabrikk» som innfrir eksisterende og kommende rensekrav. Krav til både rensing av mikroplast og legemiddelrester kan bli en realitet, og ressursgjenvinning av fosfor og nitrogen samt energi i form av biogass, varme og elektrisitet vil bli svært viktig. Dette er et usedvanlig spennende og samfunnsviktig prosjekt som vi vil se effektene av i mange år fremover, sier Lars Magnussen som er fagspesialist innen avløpsrensing i Norconsult.

Ved utvidelsen skal renseanleggets kapasitet økes fra dagens belastning på ca. 65.000 PE (personekvivalenter) til ca. 94.250 PE. I prosjektet legges det blant annet vekt på at avløpsvannet ikke lenger skal betraktes som et problem, men som en råvare for ressursgjenvinning.

Vil gi stor miljøgevinst

– Miljøgevinsten av å videreutvikle avløpsrenseanlegget er stor for Nedre Glommaregionen. Det vil bidra til å bedre vannkvaliteten ved Glommas utløp samt i vassdrag som i dag tilføres urenset spillvann fra overløpsutslipp. I tillegg vil det være et viktig bidrag i arbeidet med å redusere Sarpsborg kommunes klimagassutslipp, sier Norconsults oppdragsleder Jon Arne Engan.

Prosjektet startet i mars 2020, og skal være ferdig i oktober 2020.

Utreder alternativer for transportsystemet

I tillegg til videreutvikling av avløpsrenseanlegget på Alvim, skal Norconsult også utrede mulige alternativer for transportsystemet. Det ene alternativet innebærer å optimalisere transportsystemet frem til et oppgradert anlegg. Det andre innebærer å legge ned Alvim renseanlegg og overføre alt avløpsvann til et nytt felles avløpsrenseanlegg med Fredrikstad kommune som planlegges plassert på Øra i Fredrikstad. Felles avløpsrenseanlegg utredes av Fredrikstad kommune (FREVAR) i et eget prosjekt.

Norconsults utredning skal gi Sarpsborg bystyre et konkret beslutningsgrunnlag når de mot årsskiftet skal beslutte om de vil gå for en egen løsning for Sarpsborg, eller en felles løsning med Fredrikstad.

Norconsult vant oppdraget i en konkurranse med fem andre tilbydere.