I dag var det nyåpning av Norconsult sine kontorlokaler i Kongens gate i Stenkjer. Fra venstre: Ordfører i Steinkjer, Bjørn Arild Gram , kontorleder Rune Gjermo og konsernsjef i Norconsult, Per Kristian Jacobsen.

Norconsult utvikler og ekspanderer virksomheten på Steinkjer

Norconsult ekspanderer og utvider sin virksomhet i Kongens gate i Steinkjer.

– Etter grundige vurderinger av ulike alternativer landet vi på å utvikle oss videre med utgangspunkt i eksisterende lokaler i Steinkjer, sier kontorleder ved Steinkjer-kontoret, Rune Gjermo.

Norconsult vokser i Steinkjer og hadde behov for flere kontorplasser samt mer fremtidsrettede løsninger. I dag arrangerte Norconsult nyåpning av kontoret samt et miniseminar om bærekraft og smart byutvikling.

– For oss var det viktig å lande på en løsning som gjør at vi kan vokse videre lokalt, og derfor er Kongens gate 29 i Steinkjer en god løsning. Vi har vært aktivt med i utformingene av lokalene og nå fremstår de som nye med tidsmessige og fremtidsrettede løsninger. Gjennom etableringen bidrar vi til økt aktivitet og dynamikk i Steinkjers hovedgate, noe som også er viktig, sier Norconsults kontorleder i Steinkjer, Rune Gjermo.

Legger til rette for innovasjon og vekst

Digitale løsninger og innovasjon har vært sentralt i forbindelse med utformingen av de nye lokalene. Kontorene er designet for å imøtekomme behovene for det som kalles samtidig prosjektering, eller ICE. Her jobber de ulike faggruppene parallelt sammen, noe som gir bedre tverrfaglig innsikt, bedre beslutninger og større kundeverdi. I tillegg til forbedret produktivitet gir dette økt grad av innovasjon og bedre kvalitet i leveransene.

– Vi har ambisjoner om videre vekst, og da spesielt innenfor arkitektur. Gjennom etableringen av våre nye møterom, som legger til rette for en mer fremtidsrettet måte å jobbe i prosjekt på, har vi ambisjoner om å bli kundenes førstevalg i vår geografi på innovativ prosjektutvikling, sier Gjermo. Han legger til at de også ønsker seg flere kvinnelige medarbeidere til kontoret i Steinkjer.

Det etableres 12 arbeidsplasser i de nye arealene i Kongens gate.

Norconsult sin aktivitet i Nord-Trøndelag ledes fra Steinkjer og det er til sammen 82 medarbeidere fordelt på de fem kontorstedene Stjørdal, Levanger, Verdal, Steinkjer og Namsos. Virksomheten er organisert i de seks avdelingene Byggeteknikk, Takst, VA og Samferdsel, Byggforvaltning og PA, Tekniske systemer og Plan, Arkitektur og Landskap.

Under arrangementet 18. juni vil Steinkjer-ordfører Bjørn Arild Gram stå for den offisielle åpningen. Nina Kristin Amdahl fra Smarte Byer Norge vil holde en presentasjon om smart byutvikling. Konsernsjef Per Kristian Jacobsen i Norconsult vil også være tilstede. Konserndirektør Janicke Garmann fra Norconsult vil holde et innlegg om bærekraft.

Spennende lokale prosjekter

Norconsult i Steinkjer er involvert i en rekke store og spennende prosjekter som er viktige for regionen. Her er noen utvalgte prosjekter.

INNOVASJONSCAMPUS – NORD UNIVERSITET – STEINKJER

Prosjektets målsetting er å tilrettelegge alle sider av campusområdet, inkludert alt av bygninger, infrastruktur, utbyggingsbehov og arbeidsforhold ellers for en tidsmessig og rasjonell campus for utdanning, forskning, forvaltning og næringsutvikling.

Prosjekteringsgruppen består av Praksis Sivilarkitekter, InCube Arkitekt og Design og Norconsult.

Oppdragsgiver er et samarbeid mellom Statsbygg og DH Eiendom.

INN-TRØNELAG HELSE- OG BEREDSKAPSHUS – STEINKJER

Prosjektets målsetting er å bli et regionalt helsetjeneste- og kompetansesenter i Inn-Trøndelagsregionen, med sterkt søkelys på hvordan helsetjenester kan bringes nærmere innbyggerne i hele regionen. Det legges opp til en unik sammensetning av helse- og beredskapsetatene i dette huset hvor alle etatene og enhetene ser verdien i tettere samarbeid og samhandling.

Prosjekteringsgruppen består av Praksis Sivilarkitekter og Norconsult.

Oppdragsgiver er Steinkjerbygg.

NYE NEDRE FISKUMFOSS KRAFTSTASJON – HARRAN

Prosjektet ligger i Namsenvassdraget og vil årlig produsere fornybar energi til 50 000 trøndere! Den nye kraftstasjonen vil produsere 382 GWh fornybar energi i et normalår. Det er en økning på 105 GWh sammenlignet med produksjonen i den nåværende stasjonen fra 1946. Anleggsstart vil være første halvår 2019 og anlegget skal ferdigstilles i løpet av 2023. Den nye kraftstasjonen er spesielt tilpasset behovene til et nasjonalt laksevassdrag.

Oppdragsgiver er NTE.