Norconsults avdeling for skoleutvikling har bistått Bergen kommune i flere planleggingsarbeid knyttet til skole-, barnehage- og idrettsanlegg. Nå er de tildelt ny rammeavtale med Bergen kommune. Her fra Landås skole. (Foto: Norconsult).

Norconsults skoleavdeling tildelt rammeavtale med Bergen kommune

Rammeavtalen omfatter bistand til utarbeidelse av skolebruksplan, barnehagebruksplan og idrettsplan. Norconsult sin samlede kompetanse ble vurdert som best, i skarp konkurranse med tre andre tilbydere.

Norconsult har over tid bygget opp solid kompetanse innen skolebygg, og har bred erfaring fra denne type oppgaver, både i Bergen og andre kommuner.

– Vi ser på denne type oppdrag som faglig utfordrende og spennende. Vi ser frem til å bidra til å utvikle gode fysiske læringsmiljøer og rammer for idrettsaktiviteten i Bergen, sier Dan Lysne, seniorrådgiver i skoleavdelingen i Norconsult og ansvarlig for rammeavtalen.

Solid kompetanse

Grundige vurderinger med tilhørende utredninger og utvikling av modeller under utarbeidelse av de tre planene, har stor betydning når det gjelder å gjøre gode og kostnadseffektive investeringsvedtak.

– I henhold til rammeavtalen skal vi også bidra med kapasitet og kompetanse til oppfølging og gjennomføring av vedtatte tiltak – i hovedsak tidligfaseplanlegging av konkrete byggeprosjekter, sier Lysne.

I tildelingsbrevet fra Bergen kommune står det blant annet:

«Oppsummert vurderer oppdragsgiver at tilbudet i svært stor grad svarer på utlysningen, og viser hvordan teamet kan bruke sin kompetanse til å løse det utlyste oppdraget».

Norconsult har gjennom flere år hatt denne rammeavtalen med Bergen kommune. I løpet av disse årene har skoleavdelingen opparbeidet seg god kunnskap om kommunens planer, skoler, barnehager og idrettshaller, strukturer og grunnlagsdokumenter. Denne kunnskapen blir også en viktig del av den kjernekompetansen kommunen kan nyttiggjøre seg i årene som kommer.