Vedlikehold av vann- og avløpsanlegg. Foto: Einar Aslaksen

Ny rapport: Stort oppgraderingsbehov innen vann og avløp

En fersk rapport fra Norsk Vann viser at Norge står overfor en betydelig oppgradering av vann- og avløpsanlegg de neste 20 årene. Rapporten «Kommunale investeringsbehov i vannbransjen 2021 – 2040» er utarbeidet av Norconsult i samarbeid med Sintef.

Omtrent hvert fjerde år oppdaterer Norsk Vann tallene for kommunale investeringsbehov i vann- og avløpsbransjen. I årets rapport har det vært mulig å øke kvaliteten basert på innhenting av flere års erfaringstall på bygging av vann- og avløpsanlegg. Det er også hentet inn kvalifiserte vurderinger av hvilke investeringer de største eierne av vannbehandlingsanlegg og avløpsrenseanlegg skal gjøre de neste 20 årene. Samtidig bygger rapporten på et doktorgradsarbeid for å se nødvendig oppgradering av vann- og avløpsledningene.

Stort investeringsbehov

Resultatene viser at vi står overfor en stor oppgradering av avløpsrenseanleggene de nærmeste årene; investeringsbehovet er på til sammen 72 milliarder kroner innen 2040. Myndighetene har lagt press på anleggseierne ved at de ikke gir unntak fra utslippskrav og at de setter stramme tidsfrister. Miljøkravene står i fokus for ikke å legge økte byrder på fremtidige generasjoner.

For vannbehandlingsanlegg er det også avdekket en stor økning i investeringsbehovet de neste 20 årene, til sammen 65 milliarder kroner. Sikkerhet for at vi får nok vann, og at det er rent bør være en stor motivasjon for å få dette til.

Ledningsanleggene har et investeringsbehov på 195 milliarder kroner frem til 2040, og dette representerer «de skjulte tjenester» i vannbransjen siden de ligger nedgravd. Hadde man kunnet se tilstanden på rør og ledninger, hadde det nok vært enklere for folk flest å forstå at dette oppgraderingsbehovet er helt nødvendig.

– Å sikre nok, rent drikkevann og hindre forurensning til sårbare vannmiljøer er en svært viktig samfunnsoppgave vi må løse nå, særlig med omtanke for kommende generasjoner. Denne rapporten underbygger hvilket fokus og tempo vi må ha for å klare dette. Hele vannbransjen står sammen om denne oppgaven, og vi som rådgivere er klare for å gjøre den nødvendige innsatsen fremover, sier divisjonsdirektør for vann og avløp i Norconsult, Truls Inderberg.

Dobling av gebyrene, eller mer

Investeringene i vann- og avløpsbransjen er i ferd med å ta seg opp, men det er fortsatt behov for ytterligere økning av investeringstakten. Dette vil naturlig nok føre til økende gebyrer for den enkelte, avhengig av tilstanden på anleggene der man bor og kostnaden for oppgradering i den enkelte kommune. Gjennomsnittlig vil det bli minst en dobling av gebyrene frem mot 2040.