Illustrasjonsbilde Nye Sofiemyr skole.png
Illustrasjonsbilde av nye Sofiemyr skole.

Nye Sofiemyr skole blir større, bedre og mer bærekraftig

Norconsult skal gi skolefaglig rådgivning og sørge for at nye Sofiemyr skole bygges etter gode pedagogiske prinsipper.

Nordre Follo kommune skal bygge ny, stor barneskole på Kolbotn. Betonmast har fått oppdraget med å bygge skolen, der det stilles høye krav til bærekraft. Norconsult skal gi skolefaglig rådgivning og sørge for at skolen bygges etter gode pedagogiske prinsipper.

Dagens Sofiemyr skole er for liten, og bygningene har dårlig standard. I 2020 ga Nordre Follo Norconsult i oppdrag å utarbeide en konseptvalgutredning (KVU) for utvikling av skolen på Sofiemyr. Målet var å bygge en skole med plass til tre eller fire klasser på hvert trinn. Samtidig skulle det finnes en løsning på hvordan ny skole kunne bygges på eksisterende tomt, samtidig som skolen skulle være i drift. Konseptvalgutredningen skulle også beregne kostnadsforskjeller ved å bygge den nye skolen med modulbygg eller som en plassbygd skole. Gjenbruk av innkjøpte moduler som straksti ltak var et premiss i utredningen.

Da saken var oppe til politisk behandling våren 2021 gikk politikerne for KVU’s alternativ 3. Det er en ny 4 parallell skole på ubebygd tomt i Sofiemyr idrettspark.

Gjenbruk og bærekraft
– Oppdragsgiver har stilt strenge krav til bærekraft i oppdraget, sier Reidunn Waag, avdelingsleder for Norconsults skolefaglige avdeling. – Skolen skal bygges etter passivhusstandard, noe som betyr at den skal ha betydelig lavere energiforbruk enn eksisterende bygg. Videre er det et krav om utstrakt bruk av brukte og resirkulerte byggevarer og materialer i skolebygget. Dette skal redusere klimagassutslippene med minst 35 prosent i forhold til byggtekniske minimumskrav (TEK 17).

Samspill
Kommunen har valgt å gjennomføre prosjektet som en samspillentreprise, noe som innebærer at alle involverte parter skal ha tett dialog og kontakt gjennom hele byggefasen. Det betyr blant annet at entreprenøren helt fra starten av deltar i en prosess med brukerne av skolen der målet er å komme fram til en mest mulig hensiktsmessig disponering og organisering av skolens arealer.

Den nye barneskole skal erstatte dagens Sofiemyr skole, og vil ha fire parallelle klasser, rundt 700 elever og 90-100 ansatte. Norconsults skolefaglige rådgivere skal styre dialogen med brukerne underveis, og gi råd om rom- og funksjonsprogram. Skolefaglig rådgiver delta i prosjektet helt fram til det står ferdig, og slik sørge for at pedagogiske hensyn blir ivaretatt gjennom hele prosjektperioden.

– Sammen med kunden og de dyktige folkene i Betonmast, gleder vi oss til å komme i gang med dette spennende prosjektet. Den nye skolen vil gi både elever og lærere på Sofiemyr en helt ny skolehverdag, lover Waag.

Byggestart er estimert til høsten 2022, med ferdigstillelse i januar 2024.

Omtale på Norconsult.no