Norconsult har bistått DSB med å utarbeide en temaveiledning for risikovurdering av tilsiktede handlinger med farlig stoff. (Foto: Gunnar Humlekjær)

Nytt verktøy for risikovurdering av tilsiktede handlinger med farlig stoff

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) la nylig frem en ny nasjonal temaveiledning om risikovurdering av tilsiktede handlinger med farlig stoff. Norconsult har utviklet veiledningen i samarbeid med DSB og utvalgte virksomheter.

Stoffer som kan brukes til å lage bomber, giftige stoffer og eksplosiver, er alle eksempler på farlige stoffer vi må ha kontroll på. Derfor har DSB fått laget en veiledning som retter seg mot virksomheter og bransjer som håndterer denne type stoffer.

Dette er den første veiledningen i Norge som omhandler risikovurdering av tilsiktede handlinger rettet mot farlig stoff. Formålet med veiledningen er at virksomheter som håndterer farlige stoffer skal bli bedre i stand til å hindre at stoffene benyttes til kriminelle handlinger - enten ved at de kommer på avveie eller at de misbrukes på stedet. Noen eksempler på slike stoffer er svovelsyre, ammoniakk og sprengstoff.

– Dette har vært et spennende og krevende prosjekt der vi måtte ta hensyn til et bredt spekter av ulike næringer og aktører som skal bruke denne veiledningen, sier Ann-Kristin Årskog Vikhagen, Norconsults prosjektleder.

Skal gjøre det enkelt å etterleve krav

Kravene om å gjennomføre sikringsrisikovurderinger følger av brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter. Disse kravene er ikke nye, men erfaringer fra tilsyn og på basis av henvendelser til DSB, har direktoratet identifisert et behov for en veiledning som gjør at virksomheter enkelt kan etterleve krav.

Kravene til sikringsrisikovurdering omfatter alle virksomheter som håndterer farlig stoff. Det kan være industrivirksomheter, entreprenører, universiteter, høyskoler og virksomheter som driver detaljhandel eller netthandel.

– Norconsult og DSB har ønsket å lage en praktisk og brukervennlig veiledning for alle virksomheter, uavhengig av mengde og type farlig stoff som håndteres, avslutter Årskog Vikhagen.