Thorvald Meyers gate i Oslo

Opprustingen av Thorvald Meyers gate hedret som forbildeprosjekt

Nye Thorvalds Meyers gate har blitt en av Oslos mest attraktive gater for næring, byliv og trikk. I går ble prosjektet trukket frem som et forbildeprosjekt under utdelingen av Statens pris for byggkvalitet.

Da den 1,1 kilometer lange gaten i det historiske området på Grünerløkka skulle oppgraderes, var det med en ambisjon om å skape noe fremtidsrettet og bærekraftig som ivaretok ulike brukergruppers behov. Trikkens fremkommelighet måtte bedres, gaten måtte rustes for klimautfordringer, og gode forhold for både de som ferdes og for varelevering i tillegg til at handel og næring måtte ivaretas. Resultatet har blitt en gate som fletter sammen et mangfold av interesser.

– Nye Thorvalds Meyers gate er et resultat av godt samarbeid med beboere, brukere, oppdragsgiver Bymiljøetaten og Sporveien og Vann- og avløpsetaten. Sammen har vi utviklet stedstilpassede løsninger og ivaretatt lokale behov, som for eksempel flerbruk av vareleveringslommer til uteservering på kveldstid, sier oppdragsleder Markus Naue.

Bylivets gate

Gaten er utformet for å stå seg over tid ved å være tilrettelagt for folk og byliv, samt rustet opp for klimautfordringer. Det er brukt nye løsninger for å håndtere overvann, der vannet ledes fra gate til park uten å skape konflikt med fortau. Prosjektet følger Oslo kommunes overvannsstrategi og er et referanseprosjekt for Bymiljøetatens nye gatenormal.

– Vi er spesielt fornøyde med løsningen vi utviklet for å føre gatevann over fortau og til regnbed på baksiden av holdeplassen Olaf Ryes plass. Det muliggjorde at vi kunne håndtere større deler av overflatevannet fra gaten åpent og lokalt, sier fagansvarlig overvann, Eirik Olav Mo Wroldsen,

Gjenbruk av materialer, farge og identitet har vært viktige premisser for et design som innlemmer det historiske og verneverdige bymiljøet med et bærekraftig og fremtidsrettet byliv. Det ble blant annet gjenbrukt gatestein fra prosjektområdet og Bymiljøetatens lager. Gatesteinens fargepalett er hentet fra det historiske bymiljøet.

Om prosjektet og prisen

Norconsult har hatt alle prosjektfaser og alle fag i opprustningen av Thorvald Meyers gate. Det startet med konseptforslag i 2015, så forprosjekt med regulering, deretter byggeplan og oppfølging i anleggsfase. I alle prosjektfaser var det viktig med et godt integrert tverrfaglig samarbeid i Norconsult, men også mot fagavdelingene i Sporveien, Bymiljøetaten og Vann- og avløpsetaten.

Statens pris for byggkvalitet er en hederspris som skal løfte fram nye forbildebygg som bidrar til å heve, fornye og utvikle byggkvalitet lokalt og nasjonalt. Temaet for årets pris var klimatilpasning. Det var Zeb-laboratoriet i Trondheim som mottok denne prisen.

Opprustingen av Thorvald Meyers gate i Oslo oppnådde 2. plass blant 30 prosjektforslag. Direktoratet for byggkvalitet skriver, «Thorvald Meyers gate i Oslo er forbilledlig på å realisere blå-grønne strukturer i en krevende bykontekst. Prosjektet løser klimautfordringer og skaper samtidig et attraktivt bymiljø».

  • Henrik Charlesen

    Senior kommunikasjonsrådgiver

  • Kontakt oss