F.v.: Jan Kristian Dolven, Thomas Mørch, Asle Gudim, Vegard Jacobsen og Egil Hogna. Foto: Norconsult

På vei mot utslippsfri sementproduksjon

Norcem i Brevik bygger verdens første sementfabrikk med fullskala karbonfangst. Riving og bygging skjer samtidig som fabrikken er i full drift. Norconsult har vært sentral rådgiver prosjektet.

Verdens sementindustri står for seks til åtte prosent av verdens utslipp av klimagassen CO2, og Norcems sementfabrikk i Brevik i Telemark er en av de største enkeltkildene for klimagassutslipp på fastlandet i Norge. Her går mer enn 800 000 tonn CO2ut gjennom pipa hvert år. Det tilsvarer utslippene fra all biltransport i Norge i én måned – eller mellom en og to prosent av Norges samlede årlige klimagassutslipp. Å kutte i denne typen industrielle klimagassutslipp er dermed viktig for at Norge skal nå sine utslippsmål.

Nullvisjon

Norcem, med eier Heidelberg Cement, har en visjon om nullutslipp av CO2 innen 2030. Siden to tredjedeler av CO2-utslippene i sementproduksjon kommer fra spaltingen av kalksteinen som brukes som råvare (kalsineringen), og en tredjedel fra selve forbrenningsprosessen, er karbonfangst eneste mulighet for å kutte utslippene. Det var bakgrunnen for at Norcem i 2014 kom i gang med utprøving av forskjellige teknologier for karbonfangst. Forsøkene ble gjort i samarbeid med Gassnova og forskningsprogrammet CLIMIT. Forsøkene viste at Aker Solutions aminteknologi var mest moden, og den eneste om var klar for fullskala bruk. Da Langskip-prosjektet ble vedtatt av Stortinget i 2020, fikk Norcem grønt lys for å bygge et fullskala-anlegg for karbonfangst med Akers teknologi. Målet er i første omgang å halvere utslippene fra fabrikken.

Nybrottsarbeid

– Jeg er stolt over at vi i Norconsult kan være med på å realisere dette viktige prosjektet. Norcem var tidlig ute med å tenke på karbonfangst. Kunnskapen herfra vil være et viktig bidrag til å realisere både nasjonale og globale klimamål. Siden bærekraft er et så sentralt strategisk tema for Norconsult, er vi takknemlige for å få være en del av dette prosjektet, sier konsernsjef i Norconsult Egil Hogna. Han besøkte nylig sementfabrikken i Brevik.

Det er gode grunner til at Norconsult fikk dette prestisjetunge oppdraget. Gjennom Porsgrunnskontoret har selskapet jobbet med industrien i Grenlandsområdet i mer enn 40 år. En stor del av oppdragene har vært rådgivning knyttet til konstruksjon hos industribedrifter innenfor petrokjemi på Rafnes/Rønningen, oppdrag på Herøya industripark samt en rekke oppdrag ved Norcems sementfabrikk i Brevik og for Grenland havnevesen. Oppdragene har omhandlet prosjektering av både nye konstruksjoner, utvidelser og ombygginger med ulik kompleksitet og omfang. Med andre ord har Norconsult i Porsgrunn skaffet seg svært relevant kompetanse for byggingen av det nye anlegget for karbonfangst i Brevik.

– Vi er godt fornøyde med Norconsults leveranser så langt i oppdraget. At selskapet har lokal kompetanse og lokale nøkkelressurser med detaljert kjennskap til fabrikken, er en stor fordel. Samtidig vet vi at Norconsult er mye mer enn det lokale kontoret, noe som betyr at det finnes mange ressurser vi kan trekke på om det er behov for det, sier Tor Gautestad, prosjektleder Brevik CCS.

Drift gjennom byggefasen

­– Det er et stort og krevende oppdrag. Det må gjøres en rekke ombygginger på fabrikken. Fangstanlegget vil bli bygget ved siden av en eksisterende sementovn, og for å få plass må mye gammel bygningsmasse rives. Mye av eksisterende rørsystemer og kabeltraseer i grunnen må legges om, det skal bygges en ny og høyere pipe. Rørkanaler bygges om for tilknytning til fangstanlegg og varmevekslere. I tillegg skal det bygges anlegg for mellomlagring av CO2 og kai for utskiping. Alt dette skal skje mens sementproduksjonen fortsetter som før. Det er krevende, men gjennom tett og godt samarbeid med alle implisert vil vi få det til, sier Jan Kristian Dolven, seniorrådgiver og oppdragsleder i Norconsult Porsgrunn.

3D-skanning

Deler av sementfabrikken i Brevik er mer enn 100 år gammel, og det har vært gjennomført en rekke ombygginger gjennom årene. Derfor manglet det mye dokumentasjon om den eksisterende bygningsmassen.

– Det er vanskelig å rive og bygge om når du ikke har tegninger eller annen dokumentasjon som viser hvordan konstruksjonen egentlig er. Heldigvis har Porsgrunnkontoret utstyr for og kompetanse på 3D-skanning, noe som gjør at vi kan skanne aktuelle områder på fabrikken og videre benytte skanndataene i våre 3D-modeller. Dette gjør det mulig å eliminere «kollisjoner» før de oppstår ute på byggeplass og har vært svært nyttig i dette prosjektet, sier Dolven.

Karbonfangstanlegget på Norcems fabrikk skal stå ferdig i 2024. Da vil de første skipene med komprimert CO2 bli skipet ut fra havnen i Brevik for permanent lagring under havbunnen i Nordsjøen. Blir dette en suksess, kan det bidra til å kutte utslippene fra mange av verdens industribedrifter.