Fagekspertene Ida Nilsson og Fredrik Hausmann fra Norconsult forteller om bærekraftig massehåndtering i Prosjektkontoret. (Foto: Norconsult)

Podcast om bærekraftig massehåndtering: «En million lastebiler med stein er veldig mye stein».

Hvert år bygges det en rekke nye tunneler i Norge. Hvor blir det av all steinen man tar ut? Og hvor kommer fyllmassen fra når man etablerer nye bydeler eller parker der det før har vært vann? For å lære mer om masser og om smart, bærekraftig massehåndtering, har vi fått besøk av Ida Nilsson og Fredrik Hausmann fra Norconsult i vår podcast, Prosjektkontoret.

Link til episoden: https://shows.acast.com/prosjektkontoret/baerekraftig-massehandtering

I nærheten av Sandvika utenfor Oslo skal hele seks store infrastrukturprosjekter gjennomføres de neste årene: Ny E18, Fornebubanen, Ringeriksbanen, ny E16, ny vannforsyning til Oslo samt Asker og Bærum vannverk. Dette vil både medføre store masseuttak og store massebehov. Til sammen skal omtrent 24 millioner kubikkmeter masse tas ut av grunnen i disse prosjektene. Det tilsvarer én million lastebillass. Mye av massene kan gjenbrukes direkte i prosjektene, men estimert vil man stå igjen med 14 millioner kubikkmeter overskuddsmasse.

Bærum ressursbank

– En million lastebiler med stein er veldig mye stein. Gjennom prosjektet Bærum Ressursbank jobber Norconsult sammen med Bærum kommune og en rekke andre aktører for å utnytte disse overskuddsmassene på best mulig måte. Målet har vært å etablere en samarbeidsarena hvor det kan utveksles erfaringer, og utfordringer kan løses i fellesskap, sier Ida Nilsson, fagekspert ved Norconsults miljøavdeling i Sandvika.

Prosjektet har bidratt til etablering av to løsningsgrupper; på departement- og direktoratsnivå og på fylkeskommunalt nivå. Målet er å tilrettelegge for mer bærekraftig massehåndtering regionalt og nasjonalt. Prosjektet har også bidratt til at lovverk for massehåndtering er i ferd med å endres.

– God stein er en begrenset ressurs, og i Osloområdet vil vi om få år gå helt tom for kvalitetsstein til byggeprosjekter. Stadig flere er i ferd med å innse at masser som tas ut, for eksempel under bygging av en tunnel, ikke er avfall man må bli kvitt, men en viktig og verdifull ressurs som både kan og bør utnyttes, påpeker Nilsson.

Vil utfordre gamle vaner

I både store og små anleggsprosjekter er det potensiale for å spare kostnader og redusere klimagassutslipp, ved å håndtere masser på en smart måte. Mindre transport av masser over store stekninger sparer miljøet for direkte utslipp fra lastebiler. Mindre behov for massedeponering sparer behovet for arealer og er mindre skadelig for miljøet. Ved å gjenbruke både stein og løsmasser fra nærliggende prosjekter, reduseres behovet for å ta ut nye masser fra steinbrudd for å dekke anleggets behov. At dette ikke gjøres i større grad i dag, mener Nilsson og Hausmann hovedsakelig skyldes gamle vaner.

– Vi må tørre å utfordre oss selv og våre oppdragsgivere til å tenke nytt, og ikke falle for fristelsen til å gjøre ting slik vi alltid har gjort. Ved å håndtere problemstillingene vi møter i prosjektene på nye måter, kan vi redusere både kostnader og utslipp. Det er det fine med bærekraftige løsninger innen massehåndtering, det slår ofte positivt ut på både økonomi og klima, sier Fredrik Hausmann, gruppeleder i Norconsults samferdselsdivisjon.

I tillegg til Bærum ressursbank, jobber Norconsult med tilsvarende prosjekter i Rogaland og Oslo. Bærekraftig håndtering av løsmasser, stein og betong fra riving er satt høyt opp på agendaen i flere store anleggsprosjekter selskapet er involvert i. En nyetablert ekspertgruppe for bærekraftig massehåndtering, skal bidra til at dette blir fokus i enda flere av selskapets oppdrag.

Link til episoden: https://shows.acast.com/prosjektkontoret/baerekraftig-massehandtering