F.v: Norconsults Lars-Petter Nesvåg, oppdragsleder for rådgiverteamet NAA og prosjektdirektør Morten Klokkersveen i Bane NOR er godt fornøyd med samarbeidet på prosjektkontoret.

Samferdselsprosjekt på høygir

Som svar på regjeringens ønske om raskere gjennomføring av samferdselsprosjekter, har Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 funnet en effektiv modell for samarbeid mellom de ulike aktørene. Norconsult er en av dem.

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 med ny dobbeltsporet jernbane mellom Hønefoss og Sandvika og ny firefelts motorvei på deler av strekningen, er det største felles prosjektet for veg og jernbane i Norge og et satsingsprosjekt for å finne raskere og mer effektive måter å planlegge og gjennomføre samferdselsprosjekter på. I Nasjonal transportplan som ble lansert i mars 2017, ble byggestart for prosjektet endret; oppstart blir i 2021/22, og ferdigstillelse blir i 2026/27. I utgangspunktet var byggestart planlagt allerede i 2019 med ferdigstillelse i 2024, og det er denne tidsplanen aktørene har jobbet etter.

– For å klare dette måtte vi organisere prosjektet slik at vi kunne jobbe tett og effektivt. Det er et stort prosjekt med mange delprosjekter. Vi måtte knytte til oss en rådgiver med kapasitet og kompetanse til å gjennomføre prosjektet både med tanke på volum, kompleksitet og hastighet. Byggherre og rådgiver måtte også finne en samarbeidsform som sikrer leveranser, produkter og kvalitet innenfor et svært ambisiøst tidsperspektiv, sier prosjektdirektør Morten Klokkersveen i Bane NOR.

Rask prosess

Kontrakten med rådgiverne Norconsult, Asplan Viak og Dr. Ing A. Aas-Jakobsen ble signert 15. juni i fjor. Rådgiverteamet stiftet aksjeselskapet NAA spesielt for prosjektet. NAA har ansvaret for all planlegging og prosjektering.

– Målet har vært å viske ut grensene mellom selskapene, og fremstå som et samlet team, sier Lars-Petter Nesvåg fra Norconsult, som er oppdragsleder for rådgiverteamet NAA.

Det har skjedd mye siden arbeidene startet før sommerferien i fjor.

– I slutten av mars hadde vi jobbet sammen i ni måneder, og jeg vil påstå at vi har produsert og fått frem planer i et volum og på et nivå som overgår det som andre prosjekter bruker over dobbelt så lang tid på. Vi har vist at det er mulig å kjøre raske prosesser og samtidig holde kontroll og høy kvalitet, sier Klokkersveen.

I samme hus

Å samle alle medarbeidere i Norconsults bygg i Sandvika, har vært et viktig grep.

– For å jobbe mest mulig effektivt har vi opprettet et felles prosjektkontor her. Når vi sitter sammen og jobber så tett, har vi full åpenhet om hva vi jobber med til enhver tid, sier Nesvåg.

Arbeidet med en omfattende BIM-modell står helt sentralt i prosjekteringen.

– BIM-modellene har vært sentrale i alle arbeidsprosessene, og bidratt til effektiv, tverrfaglig prosjektering. Vi bruker BIM-modellene aktivt i ulike arbeidssesjoner og beslutningsmøter. Da kan vi se konsekvenser av endringer og justeringer med en gang, ta avgjørelser direkte i møtet og effektivt komme oss videre i prosjekteringen, avslutter han.

Hør mer om dette på Samfunnskonferansen 3. mai

Du kan høre mer om Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 fra Morten Klokkersveen når han holder innlegg under Samfunnskonferansen, som Norconsult arrangerer 3. mai i Bærum Kulturhus.

Les mer om Samfunnskonferansen og hvordan du kan melde deg på her.

FAKTA FELLESPROSJEKTET RINGERIKSBANEN OG E16:

  • Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 er i forrige planfase anslått å koste 26 milliarder (2014-kroner), og vil redusere reisetiden med tog mellom Oslo og Hønefoss med nesten en time.
  • Prosjektet omfatter 40 kilometer med dobbeltsporet jernbane mellom Sandvika og Hønefoss, inkludert en 23 kilometer lang jernbanetunnel, stasjon på Sundvollen og i Hønefoss, flere nye og spenstige jernbane- og veibruer over Kroksund, samt 15 kilometer ny E16 med fire felt mellom Høgkastet og Hønefoss.
  • Firefelts motorvei på E16-strekningen Skaret – Høgkastet er et rent vegprosjekt i regi av Statens vegvesen med kommunal reguleringsplan, men dette prosjektet er også er inkludert i rådgiverkontrakten til Norconsult, Asplan Viak og Dr. Ing A. Aas-Jakobsen (NAA).