Det kommer en bro over Lygna på strekningen Herdal-Røyskår på E39. Foto: Statens vegvesen

Skal detaljregulere og konsekvensutrede ny E39-strekning

Norconsult er tildelt oppdraget med detaljreguleringsplan og konsekvensutredning for ny E39 fra Herdal til Røyskår i Lyngdal kommune. Dette markerer startskuddet for arbeidet på denne delstrekningen av E39 og er en viktig milepæl.

Strekning Herdal-Røyskår er om lag 10 kilometer og inneholder to kryss samt en rekke tunneler og broer. Veien skal bygges med fire felt og fartsgrense 110 km/t, men planlegges likevel for 120 km/t.

Oppdraget utføres for Nye Veier og omfatter utarbeidelse av komplett reguleringsplan i henhold til vedtatt kommunedelplan. I tillegg inngår konsekvensutredning og planprogram for mulige deponiområder for strekningen.

Planprogrammet skal inneholde alle nødvendige arealer for bygging, drift og vedlikehold av veianlegget. I dette ligger massedeponier og områder for mellomlagring, anleggsveier og anleggsarealer/riggområder, tekniske anlegg og tilstøtende veinett.

Store krav til kompetanse på planprosesser, digitale løsninger og tverrfaglighet

Nye Veier har definert mål og fokusområder for arbeidet. Blant annet vektlegges forholdene for trafikantene, næringslivet og lokalsamfunnet, i tillegg til natur- og miljøverdier. Norconsult har også ansvaret for å drive den formelle planprosessen med utstrakt kontakt med naboer, lag og foreninger, høringsinstanser og Lyngdal kommune som planmyndighet.

- Sistnevnte er en viktig og utfordrende oppgave. Det krever en god kommunikasjonsplan og et godt opplegg for å ivareta alle innspill og merknader. Blant annet skal det etableres digitale samhandlingsplattformer der naboer og andre interessegrupper kan følge utviklingen i planarbeidet og sende inn formelle merknader til planprogram og selve planen. Norconsult har satt sammen et oppdragsteam med erfarne medarbeidere, hvor de største bidragene kommer fra våre kontorer i Kristiansand, Trondheim og Bergen. Dette er et team som kjenner hverandre godt, noe som var et av suksesskriteriene i tilbudet, sier oppdragsleder Terje Faanes i Norconsult.

Digitalisering og bærekraft

– Det er svært gledelig at vi er tildelt dette oppdraget, som stiller store krav til kompetanse og tverrfaglighet, og ikke minst møter oppdraget vår satsing på digitalisering og bærekraft på en meget god måte. Det er også hyggelig å se at vårt gode samarbeid med Norconsult informasjonssystemer (NOiS) innen digitale samhandlingsplattformer også her blir svært viktig, sier Sigurd Rugsland, direktør divisjon plan og samferdsel i Norconsult.

Målet er at reguleringsplanen skal være vedtatt i mars 2020 med byggestart første halvår 2021.