Hathon har fått bistand fra Norconsult til å identifisere tiltak som kan redusere smitterisiko i kontorbygget Hausmanns hus. (Illustrasjon: Blake/ Hathon)

Skal sikre smittebegrensning i rehabilitert kontorbygg

Da Hathon skulle rehabilitere Hausmanns hus i Oslo, hyrte de inn Norconsult for å identifisere tiltak som kan gjennomføres for å minimere smitterisikoen i kontorbygget. Tiltakene er viktige for å sikre smittebegrensning både i og utenom en pandemisituasjon.

Kontorbygget Hausmanns hus er fra 1998, og skal rehabiliteres og oppgraderes til smartbygg med BREEAM Excellent-sertifisering for å gjøre bygget klart for nye leietakere. Etter ombygging vil det 11 000 kvadratmeter store bygget inneholde 600 arbeidsplasser fordelt på seks arbeidsetasjer samt en felles etasje med møteromsenter, café og kantine.

Det meste av forprosjekteringen var allerede ferdigstilt våren 2020 da Covid 19-pandemien gjorde seg gjeldende, men Hathon og totalentreprenør J.I. Bygg så behovet for å undersøke om det var tiltak som kunne iverksettes for å gjøre bygget sikrere med tanke på smitte. De kontaktet Norconsult for å få bistand til dette arbeidet. Resultatet ble en studie der Norconsult har undersøkt hvilke tiltak som er realistisk gjennomførbare og som vil gi best smittebegrensende effekt sett i lys av en ukjent, fremtidig smittesituasjon.

Helsefremmende kontorbygg med god smittesikring

Et uttalt mål for Norconsult har også vært å identifisere og luke ut tiltak som ikke anses som effektive i et kontorbygg, eller som ikke er egnet i en eksisterende bygningsmasse. Målet er altså ikke å lage et «sterilt sykehus med kontorplasser», men et best mulig kontorbygg med tanke på smittesikring.

– Covid-19 har vist at man ikke kan forutse hva som venter av utfordringer for samfunnet generelt og arbeidslivet og arbeidslokaler spesielt. Vi håper at pandemien er under kontroll innen Hausmanns hus er ferdig rehabilitert, men denne situasjonen har vist oss hvor viktig det er at vi ivaretar generelt smittevern i prosjektering av kontorbygg og at vi må ta høyde for mulige, fremtidige pandemier, sier Olav Engebret Thon, eiendomssjef og daglig leder hos Hathon.

Covid-19-pandemien har dessuten vist at tiltak iverksatt for å stoppe virussmitte også har positive effekter når det gjelder annen type smitte og sykdomsforløp. Tiltak som vil redusere kontaktsmitte, dråpesmitte og luftsmitte vil kunne gi et helsefremmende kontorbygg også i en normalsituasjon.

I smittevernsstudien for Hausmanns hus har Norconsult sett på tiltak av ren teknisk karakter, tiltak av organisatorisk karakter (men som kan ha fysiske forutsetninger) og tiltak hvor man utnytter det faktum at Hausmanns hus er tenkt oppført som et smartbygg med BREEAM Excellent-sertifisering, noe som innebærer stor grad av interaksjon mellom brukerne av bygget og drift av bygget.

Bruker tverrfaglig erfaring, også fra sykehusbygg

– I denne studien har vi brukt erfaringer fra Norconsult sine oppdrag med sykehusbygg og selskapets fagkompetanse innen både yrkeshygiene og inneklima. Vi har vurdert tematikk som personflyt og opphoping av mennesker, berøringsfrihet og håndhygiene, ventilasjonsprinsipper og befuktning, samt utnyttelse av byggets smartbygginstallasjoner. Vi peker på en rekke tiltak vi mener det er høyst aktuelt å benytte i prosjektet, og som byggherre må gjøre en kost/nytte-vurdering av, sier sykehusrådgiver Jostein Wall hos Norconsult.

– Konkret ser vi blant annet på mulighetene for å få inn flere håndvaskepunkter enn kun inne på toalettene, redusere antall dører man må ta i, kunne desentralisere spiseområder samt dynamisk redusere maksimalt antall personer i områder av bygget der det kan forekomme opphopninger av mennesker, sier inneklimarådgiver Arne Pihl Bordi hos Norconsult.

Norconsult har hatt RIV-rollen (RIV = rådgivende ingeniør ventilasjon) i skisse- og forprosjekt på Hausmanns hus, og fortsetter med VVS-rådgivning på byggherresiden. I detaljprosjektfasen er oppgaven med å finne smittereduserende tiltak lagt til totalentreprenør J.I. Bygg.