Glade vinnere: Fra venstre: Jørn Arild Sæther (Norconsult), Nicholai Korsgaard (Isachsen), Fredrik Hausmann (Norconsult), Ida Nilsson (Norconsult) og Birgitte Rodum (Viken Fylkeskommune). (Foto: Norconsult).

Storgata i Lillestrøm vant Byggenæringens klimapris 2021

Norconsult og Isachsen Anlegg ble tirsdag tildelt Byggenæringens klimapris for prosjektet fv. 120 Storgata i Lillestrøm. Formålet med den nyetablerte prisen er å synliggjøre de beste løsningene for å redusere næringens klimaavtrykk. Det er de innovative og bærekraftige løsningene for massehåndteringen i prosjektet som spesielt har imponert juryen.

Prisen ble delt ut under Byggenæringens Klimakonferanse i Oslo rådhus. I sin begrunnelse skriver juryen blant annet følgende:

«Klimaprisen tildeles prosjekterende rådgiver og utførende entreprenør på Storgata i Lillestrøm, som ut ifra gitte forutsetninger har funnet innovative og bærekraftige løsninger for massehåndtering, noe som vil kunne gi stor spredningseffekt på lignende prosjekter i det ganske land.»

– Vi er utrolig glade for at prosjektet på Lillestrøm er blitt lagt merke til av byggenæringen. Det gode samarbeidet vi har hatt med Isachsen Anlegg og Viken Fylkeskommune har vært helt sentralt for de gode løsningene vi har oppnådd i prosjektet. Vi er veldig stolte av denne prisen, det handler om små grep som utgjør store forskjeller, sier Sigurd Rugsland, leder for markedsområde Samferdsel i Norconsult.

Reduserer klimagassutslipp fra massehåndtering

I mange bygg- og anleggsprosjekter medfører massehåndtering enorme klimagassutslipp. I prosjektet Storgata i Lillestrøm har Norconsult, sammen med entreprenør Isachsen Anlegg og byggherre Viken fylkeskommune, jobbet for å finne bærekraftige løsninger for massehåndtering. Det har vært jobbet med å redusere transportbehovet i anleggsfasen, minske forbruket av knappe ressurser, slik som kvalitetsstein og deponikapasitet, og generelt holde klimagassutslippene nede.

– Klimaendringer er vår tids største utfordring. Jeg er stolt over at vi i Norconsult hver dag jobber for å forbedre hverdagen vår. Dette får vi vist frem gjennom prosjektet Storgata i Lillestrøm, der vi sammen med våre samarbeidspartnere har utfordret etablerte sannheter for å levere en mer bærekraftig vei, uten å gå på akkord med kvaliteten, sier konserndirektør for bærekraft og stab i Norconsult, Janicke P. Garmann.

Juryen skriver blant annet følgende i sin begrunnelse:

«Grunnet massenes beskaffenhet var utgangspunktet for å lykkes med å oppnå store klimabesparelser og høy gjenvinningsgrad i prosjektet dårlig. Veien er tross dette bygget nesten utelukkende ved bruk av resirkulerte materialer. Det er for eksempel søkt fravik fra Statens vegvesens regelverk, og løsninger er verifisert i dialog med fagmiljø i Vegdirektoratet og i SINTEF. Stort sett alle masser som ikke kan gjenvinnes i prosjektet blir gjenvunnet eksternt, og det er kun en svært liten andel masser som går til deponering. Et av de viktigste kriteriene for at prosjektet har lykkes er det gode samspillet og risikodeling mellom rådgiver, byggherre og entreprenør.

Prosjektet er nyskapende ved at alle tiltak sees i sammenheng. Partene har aktivt utfordret etablerte sannheter og gjeldende regelverk for å levere en mer bærekraftig vei uten å gå på akkord med kvalitet. Gitt forutsetningene som lå til grunn for prosjektet er resultatet et veianlegg med lavere klimaavtrykk enn det som er vanlig i slike prosjekter.

Juryen finner at mulig videre delingseffekt for prosjektet et svært stor. Hvert år er det mange prosjekter over hele landet som kan ta i bruk løsninger som er benyttet her. De involverte parter har også villig og aktivt delt informasjon i mange fora, både internt i bedriftene og eksternt i nettverksarenaer.

Grunnforholdene i og rundt Lillestrøm er krevende, byen ligger på myr. Dette har medført at da Storgata ble gravet opp, ble det samtidig gravet opp og flyttet på store torvmengder. I dette prosjektet ble torven benyttet til jordproduksjon og ferdigplen. Utfra rene klimahensyn ville det i dag klart vært å foretrekke at torven ble håndtert minst mulig. Dette var ikke et tema da rammene for prosjektet ble lagt. Prosjektets håndtering av torv har bidratt til utslipp av CO2. Dette er ikke medtatt i prosjektets beregninger av CO2-utslipp. Juryen mener at det burde vært medtatt. Juryen har, på tross av dette, konkludert med at Norconsult og Isachsen allikevel anses som verdige vinnere av klimaprisen da øvrige forhold i prosjektet er såpass sterke og treffer kriteriene. Juryen ser at framtidige prosjekter med den samme systematikken, og med oppdatert kunnskap, vil håndtere også torvproblematikk bedre.

Klimaprisen tildeles prosjekterende rådgiver og utførende entreprenør på Storgata i Lillestrøm som ut ifra gitte forutsetninger har funnet innovative og bærekraftige løsninger for massehåndtering, noe som vil kunne gi stor spredningseffekt på lignende prosjekter i det ganske land.»

Kandidatene er vurdert etter følgende kriterier:

* Målbarhet – kan eller vil kandidaten kunne vise til målbare klimakutt?

* Innovasjonsgrad – hvor nyskapende er kandidatens løsning?

* Spredning og deling – er eller vil kandidaten kunne bli rollemodell?

Juryen for Byggenæringens Klimapris har bestått av:

• Hanne Rønneberg, spesialrådgiver SINTEF, juryleder

• Ingrid Dahl Hovland, Vegdirektør, Statens Vegvesen

• Heidi Sørensen, direktør Klimaetaten i Oslo

• Halvard Ingebrigtsen, finansråd Viken Fylkeskommune

• Jon Erik Lunøe, adm.dir. Bane NOR Eiendom

• Amund Bruland, professor NTNU

• Arve Brekkhus, sjefredaktør Byggeindustrien

• Ole Henrik Ystehede, direktør EBA Oslo, Akershus og Østfold