Thea Ingeborg Skrede fra Norconsult vant pris for beste masteroppgave innen vann- og miljøteknikk.

Thea Ingeborg Skrede fra Norconsult med beste masteroppgave innen vann- og miljøteknikk

Hvert år deler Rådgivende Ingeniørers forening (RIF) ut pris for beste masteroppgave innen vann- og miljøteknikk. I år gikk prisen til Thea Ingeborg Skrede i Norconsult for masteroppgaven «Modellering av gater som urbane flomveier ved ekstremnedbør».

Studien er utført i Bergen ved Damsgård og viser hvordan veier fremstår som flomveier ved ekstreme nedbørsmengder. Resultatene viser at det er viktig å kartlegge de eksisterende flomveier i terrenget som aktiveres under ekstremnedbør og hvilke konsekvenser dette eksempelvis har for fremkommelighet og trygg ferdsel i veier og gater.

- Det er kjempestas å få denne prisen. Jeg valgte et tema og en problemstilling som det finnes veldig lite forskning og lærebøker på. Det har vært både spennende og krevende, og derfor er det ekstra hyggelig at oppgaven blir lagt merke til, sier Skrede.

Beste masteroppgave kåres av en ekspertgruppe i RIF og prisen ble delt ut under et Tekna-seminar på Scandic Oslo Airport hotell onsdag 5. desember.

Oppgaven svarer ifølge RIF godt opp statuttene for prisen om at oppgaven skal være nytenkende, ha en nyhetsverdi og at oppgaven er praktisk og nyttig for rådgiverbransjen. Med prisen følger diplom og prispenger. Thea jobber nå i Norconsult.

Nytenkende – og nyttig for rådgiverbransjen

Resultatene fra oppgaven til Thea er allerede tatt i bruk i undervisningen på NTNU. Masteroppgaven er tidligere omtalt i Byggeindustrien og Thea har presentert oppgaven sin på konferansen «Nordic Water 2018» i Bergen. Skrede har en femårig master i bygg- og miljøteknikk fra NTNU, med spesialisering innen vann- og miljøteknikk.

Lite forskning på området

Med svært lite forskning på området, var det en utfordrende tematikk Thea Skrede valgte for oppgaven sin. Mer nedbør som styrtregn og færre grønne områder for infiltrasjon av nedbøren vil øke påkjenningen på byenes overvanns- og avløpsnett. Til nå har mye av forskningen dreid seg rundt infiltrasjon og fordrøyning av nedbørshendelser, ikke trygge flomveier.

- VA-sektoren i Norge står ovenfor stadig flere og kraftigere regnskyll kombinert med en stadig økende urbanisering. Dette medfører allerede store utfordringer med overvannshåndtering i urbane områder, og norske byer bør derfor forberede seg på å håndtere større vannmengder på overflaten. Derfor ville jeg se mer på trygge flomveier, sier hun.

Planverktøy for trygge flomveier i byområder

I byområder er det ofte lite tilgjengelig areal som kan omformes til flomveier, noe som skaper behov for å ta i bruk eksisterende areal, for eksempel bygater.

- Med Masteroppgaven ønsket jeg å skape et planverktøy som kan legge til rette for trygge flomveier i byområder, og som fremmer en byutvikling som gir plass til flomvannet, sier Skrede.

Målet var å ta i bruk hydrauliske modeller for å undersøke og evaluere egnetheten til gater som midlertidige flomveier, og demonstrere hvordan HEC-RAS 2D (system for flommodellering) kan brukes til å kartlegge flomveiers plassering i terrenget. Kartleggingen skulle også ta med seg farepotensialer som flomdybde, hastighet og fare for erosjon. I arbeidet med oppgaven tok Thea i bruk et program som tidligere er brukt til å modellere vannføring i elver, så det var ikke gitt at oppgaven hennes var gjennomførbar.

- Den åpenbare risikoen for at oppgaven ikke var gjennomførbar var et stressmoment, men ble samtidig en viktig drivkraft gjennom hele semesteret, men så hadde jeg en fantastisk veileder (Tone Merete Muthanna) som hele tiden hadde troen på at oppgaven ville bli bra, sier Thea Ingeborg Skrede.

Bruker resultatene i jobben

Thea Ingeborg Skrede begynte i Norconsult i august i år, etter å ha hatt sommerjobb i selskapet sommeren 2017. Hun jobber nå på Utbyggingsprosjekt Drammen-Kobbervikdalen for Bane NOR blant annet med brannvannsledning i jernbanetunnel, overvannsberegninger og overvannsplaner.

- Det er utrolig motiverende å få ta i bruk det jeg tok med meg fra skolebenken allerede første måneden på jobb, og kombinere dette med etablerte systemer. Det er imponerende at Norconsult har vært så raske med å ta til seg forskning og utvikling, sier hun.