Vellykket sykehusseminar hos Norconsult

Forskningsprosjektet Lavenergisykeshus - eller mer korrekt - «Halvert energibruk i fremtidens sykehus», er nå avsluttet. Dette ble markert med stort seminar med formidling av resultatene. Seminaret, som ble avholdt i Norconsults lokaler 6. og 7. mai, samlet 80 deltagere fra hele Helse Norge!

- Vi er utrolig fornøyde med den oppslutningen seminaret fikk, sier Norconsults prosjektleder Trond Thorgeir Harsem i en kommentar. For å kunne drive et forskningsprosjekt fremover og stå på i både opp- og nedturer, må man være rik på nysgjerrighet! Dette tror Harsem på til det fulle, og uttalelsen er inspirert av det nylig gjennomførte forskningsarrangementet med samme navn nå i april.

Med mer enn 80 deltagere fra Helse Norge, med driftspersoner, prosjektledere, miljø/HMS, og beslutningstagere tilstede, ble resultater fra det fireårige forskningsprosjektet presentert. Seminaret var beriket med innledere fra ledelsen i Norconsult, Helse Sør-Øst, Norges Forskningsråd og Sykehusbygg HF.

Seminardeltagere har rost programsammensetningen, og også gjennomføringen av hele seminaret. Som en del av prosjektet ble det utarbeidet en rekke veiledere. Det ble delt ut en trykket perm på seminaret med alle veilederne, samt at alle deltagere vil få tilgang til pdf av presentasjonene i ettertid av seminaret. Så alt i alt er seminarkompendiene et omfattende kunnskapsverk.

Seminaret ble arrangert av Helse Sør-Øst i samarbeid med Norconsult. Helse Sør-Øst var en av partnerne i forskningsprosjektet, og deltok aktivt i prosjektets styringsgruppe. For øvrige prosjektpartnere vises til egen faktaboks på siden av artikkelen. Eiendomsdirektør Steinar Frydenlund i Helse Sør-Øst uttrykte stor entusiasme og gledet seg over forskningsprosjektet og understreket viktigheten av å ta dette med videre i etablering av nye sykehusbygg. Spesialrådgiver, bygg og eiendom, Sigmund Stikbakke fra Helse Sør-Øst var en av ordstyrerne under seminaret og bidro til, i tett samarbeid med prosjektleder Trond Thorgeir Harsem fra Norconsult, at programmet var både effektivt og direkte nyttig for bredden av seminardeltagerne.

Sykehusbygg har nær dobbelt energibruk sammenlignet med øvrige offentlige bygninger. Høyt energiforbruk skyldes spesielle krav til driftsmønstre, hygiene, og energikrevende medisinsk-teknisk utstyr. Disse kravene gjør design og prosjektering av energieffektive tekniske systemer mer utfordrende enn for andre yrkesbygg.

Forskningsarbeidet har bestått i å kartlegge eksisterende situasjoner, vurdere tekniske installasjoner og utstyr, og deretter optimalisere både bygningsmessige, tekniske løsninger i fremtidige sykehus, og også se på krav til medisinsk utstyr som skal brukes. Det er samtidig en utfordring med at sykehusbygg rommer ansatte, stor bredde i de arbeidsoppgaver som skal utføres, pasienter og pårørende. I tilknytning til rene energieffektive løsninger og streng styring for å optimalisere driften, må man hensynta de menneskelige faktorer og derav sørge for tilstrekkelig godt arbeidsmiljø og pasientkomfort.

Det er gjennom prosjektet bygget opp simuleringsmodeller av sykehusfunksjoner, vurdert sammensetning og krav til nærliggende arealer, samt også gjort undersøkelser av og vurderinger av tekniske installasjoner (ventilasjon, varme, kjøling, belysning osv.), og deretter foretatt ulike beregninger og simuleringer i modellen. På bakgrunn av de funn og resultater dette arbeidet har gitt ble det utarbeidet veiledere innen mange tekniske delfag. Dette vil danne grunnlag for prosjektering av fremtidige sykehusbygg. Veilederne omtaler også nyttige verktøy for både prosjekterende og byggeiere og brukere.

I tråd med ethvert forskningsprosjekt er erfaringsoverføring og resultatspredning viktig del av arbeidet, og det har gjennom hele prosjektet vært formidlet og spredt informasjon i artikler, på konferanser, utarbeidelse av abstracts og papers i både inn- og utland.

FAKTA OM PROSJEKTET:

Prosjektet er et brukerstyrt innovasjonsprosjekt med støtte fra Norges Forskningsråd.

Prosjektleder:
Norconsult

Sammarbeidspartnere:

 • Norconsult
 • Helse Sør-Øst RHF
 • Nordic Office of Architecture
 • SAAS-prosjekt
 • GK-Norge
 • Siemens Healthcare
 • Nois
 • HiOA
 • SINTEF
 • Hege Njå Bjørkmann

  EVP Communication and brand

 • Kontakt oss