Orkdal folkehelsesenter er verdens første energipositive bade- og fritidsanlegg

Verdens første energipositive bade- og idrettsanlegg

Orkdal kommune er i gang med bygging av et klimapositivt folkehelsesenter for å fremme helse og velvære. I prosjektet, der Norconsult har deltatt i prosjekteringen, inngår servicesenter med mange forskjellige funksjoner, ny klatrehall og et stort badeland med over 1 500 kvadratmeter vannflate med tilhørende garderober og dusjer.

Tradisjonelt har denne typen anlegg brukt mye energi, så det var en stor utfordring Orkdal kommune kom med til utbyggeren Skanska når det skulle gjøres så bærekraftig som mulig. kommunen er miljøfyrtårn-bedrift med fokus på energieffektivisering og redusert utslipp av klimagasser.

Sammen med Norconsult og andre samarbeidspartnere, ble det satt fokus på fire hovedkategorier av tiltak; reduksjon i utslipp tilknyttet produksjon av bygget, energieffektivisering under drift, utnyttelse av spillvarme og bygging av smart DC-mikronett for effektiv lokal utnyttelse av fornybar energi.

– Det har vært utrolig spennende å samarbeide med Skanska på dette prosjektet. Skanska har en svært kapabel energiavdeling som har drevet fram prosjektet. Vi har bidratt med kompetanse på passivhus, samt fagdisipliner som ARK, RIB og RIBfys, sier Mads Ulveseth, sivilarkitekt i Norconsult.

Utslippsreduksjonen ved selve bygget beregnes til 800 tonn CO2-ekvivalenter, blant annet ved hjelp av bruk av lavkarbonbetong. De største klimaeffektene kommer likevel fra daglig drift.

Spillvarme fra silisiumproduksjon
Energieffektiv oppvarming og belysning er én del. Det mest spennende er bruken av spillvarme fra nærliggende Elkem Thamshavn. Produksjon av silisium gir spillvann som holder 40 graders varme. Siden dette ikke utnyttes av noen, går vannet i dag rett i Trondheimsfjorden. I forbindelse med byggingen av folkehelsesenteret, blir det nå bygget en rørledning fra Elkem Thamshavn som gjør det mulig å utnytte gratis spillvarme i driften. I løsningen inngår også et termisk batteri med over 440 kubikkmeter vann. Dette kan lagre nok varme til å drive badeanlegget en hel uke uten at det tilføres varme utenfra.

Kortreist strøm og store klimaeffekter
På taket står et solcelleanlegg som forsynet anlegget med ren kraft, og kan gi kortreist strøm til ladepunkter for elektriske busser og elbiler. Dette reduserer senterets klimafotavtrykk enda mer. På dager der solanlegget produserer mer strøm enn anlegget bruker, kan overskuddskraft lagres i lokalt batterianlegg, eller brukes til å varme opp vannet i det termiske batteriet.

Den direkte virkingen av prosjektet, er at CO2-utslippene i drift reduseres tilsvarende total reduksjon i elforbruk i Orkdal, det vil si med 85 prosent. Dette utgjør en årlig utslippsreduksjon på 891 tonn CO2-ekvivalenter. Det kommer i tillegg til utslippsreduksjonen på 800 tonn ved bygging.

– Hvis kommunen velger å utvide solkraftanlegget til eksisterende Orklahallen rett ved, vil hele idrettsparken, inkludert folkehelsesenteret med badeanlegg, kunne bli et plussenergiprosjekt. Dette viser at denne typen anlegg kan gå fra å være en del av problemet, til å bli en del av løsningen på klima- og energiutfordringene vi står ovenfor, sier Torgeir Tangvik, prosjektleder i Skanska.

Høy innovasjonsgrad og Enovastøtte
Enova har innvilget støtte til prosjektet. Prosjektet er unikt, har høy innovasjonsgrad og bidrar til en helhetlig, lønnsom, driftssikker, robust, fleksibel og repeterbar løsning for effektiv utnyttelse av lavtemperaturvarme. Samarbeidspartnerne i prosjektet vil videreutvikle, tilpasse og implementere de nye løsningene i andre prosjekter. Samfunnsnytten av prosjektet vil bli langt viktigere enn den lokale gevinsten for Orkdal Kommune.

Fra zero- til plusshus
I neste runde planlegges det å utvide solcelleanlegget på taket. Det tar anlegget fra zero- til plusshusnivå. Kommunen planlegger å gjennomføre dette etter noen tids driftserfaring. Da skal anlegget ha på plass en plan for bruk av overskuddsenergien, til bruk for elektriske biler og busser.