Vil fornye Oslo under vann

Norconsult med bidrag fra Urbaniq har i dag presentert sitt forslag til Grønlikaia, Oslos siste store utbyggingsprosjekt i Bjørvika. Forslaget vektlegger naturrestaurering over og under vann og reintroduserer en etterlengtet fjæresone i Oslos indre havnebasseng.

Oslo er verdens eneste hovedstad som ligger i en fjord, så når Bjørvikas siste utviklingsområde skal planlegges gjøres det skikkelig. Hav Eiendom, som sammen med Oslo Havn utarbeider detaljregulering for Grønlikaia, fikk inn 118 søknader da de inviterte til en prekvalifisering til utviklingen av fjordområdet. 16 tverrfaglige team ble valgt ut til å utføre parallelloppdrag for de fem delområdene.

Norconsult og Urbaniq har sammen presentert sitt forslag til delområdet Buffersonen og Kongshavn nord. Området skal være en buffer mellom byen og havnevirksomheten i Sydhavna. Her kommer et helt nytt friområde, og det vil bli lagt stor vekt på naturrestaurering. Kongshavn nord planlegges blant annet som beredskapshavn for nødetatene.

Fjordens flora og fauna settes først

Konseptet, kalt Fjordgartneren, søker å skape et byområde i sosialt og økologisk samspill med fjorden. Fjordgartneren skal være en destinasjon der fjordens natur er premiss for programmering og utforming av arkitektur og landskapsarkitektur, og der kunnskap om landskapet over og under vann forskes på, brukes og formidles.

De fleste sentrale strandsonene i Oslo er tilrettelagt på menneskes premisser. Konseptet Fjordgartneren ønsker å etablere er et sted hvor fjordens egen flora og fauna blir prioritert, men hvor folk er invitert til å komme på besøk. Arkitekturen gjenspeiler tradisjonell norsk kystbyggekunst og styrker med dette koblingen til fjord og fjære, og forener arkitektur og landskapsarkitektur.

Inspirasjon for strukturen er hentet fra såkalte «Notheng», som er Kyst-Norges historiske bygninger for tørking av noter. Notheng er arkitektoniske symboler for en kulturtradisjon der folket lever bærekraftig og aktivt i symbiose med havet. Uttrykket er enkelt, lavmælt og modulbasert, med mulighet for gjenbruk av materialer og konstruksjoner. Bygg og byrom blir ett ved å skape glidende overganger mellom det som er ute og det som er inne.

– Med storsatsningen på en tverrfaglig byutvikling på Grønlikaia, skaper vi fremtidens bærekraftige løsninger i kystlandskapet. Fjæresone og naturrestaurering har vært spesielt i dette oppdraget. Vi har et sterkt tverrfaglig team, som gjør at vi ved utvikling av området har kunnet fokusere på terrenget både over og under vann. Det handler om å gjenskape naturen vår og å styrke dyre- og plantelivet i fjorden, sier Kjetil Espedal, landskapsarkitekt og leder for konkurranseteamet.

Utvikler kysten i en mer bærekraftig retning

Fagruppen har bestått av eksperter innen kyst- og havneteknikk, biologer, naturvitere, marinbiologer, arkitekter, landskapsarkitekter, spesialister på teknisk infrastruktur og byutviklere.

Tverrfagligheten i Norconsult muliggjør en satsing på kystsamfunn, og med Grønlikaia og prosjekter som kaiene i Bjørvika, nye el-fergekaier på Osloøyene, Lysakerfjorden friluftsøy, utslippsfri metro til sjøs i Trøndelag, Økokyst og andre miljøovervåkningsprogrammer, utvikler selskapet kysten i en mer bærekraftig retning.

– Oslofjorden, og da spesielt de indre delene, er i løpet av de seneste 100 årene blitt svært forurenset. Vårt forslag til utbyggingen på Grønlikaia er drevet av at vi har forholdt oss til effektene bygg har på naturmiljøet. Buffersonen er fremtidsrettet og et eksempel på et prosjekt hvor man gir naturen et større spillerom. En massefylling endres til noe naturlig og verdifullt for de som lever over og under vann, sier Elisabeth Lundsør, marinbiolog i Norconsult.

Lundsør har en nærings-ph.d. der hun studerte miljøutviklingen indre Oslofjord de siste 100 årene. Hun trekker frem viktigheten av tverrfaglig samarbeid i tidligfase.

– Skal man lykkes med bærekraft og ta ut miljøgevinster, er involvering av et bredt spekter av fag tidlig i prosjekter en nødvendighet. I Grønlikaia-konkurransen har samarbeid mellom fagene i tidlig fase gjort at vi kan snakke om steiner, helninger og fugleliv sammen med fag som arkitektur og infrastruktur. Dette har styrket vår løsning, øker relevansen til området og har gitt en gjensidig bratt læringskurve for involverte parter. Ønsket er å invitere tilbake havsliv og fauna i luft, på land og under vann, noe vi mener vår faglige sammensetningen løser, sier Lundsør.

De 16 bidragene til parallelloppdraget er i disse dager stilt ut på gamle Munchmuseet på Tøyen. Utsilingen er en del av Oslo arkitekturtriennale.

Mer informasjon om Grønlikaia og bidragene er tilgjengelig på haveiendom.no.

  • Henrik Charlesen

    Senior kommunikasjonsrådgiver

  • Kontakt oss