Norconsults massivtregruppe skal gi råd om når og hvor massivtre egner seg som bygningsmateriale. Her interiør fra St. Olav Videregående skole i Sarpsborg.

Vil gi bedre råd om bruk av tre

Hva er det beste byggematerialet for fremtiden, tre eller betong? Nye miljøkrav øker bruken av tre, men også tre har sine ulemper. Norconsult har etablert et fagmiljø som kan gi uavhengige råd om når og hvor det er best å bruke tre – og når det er best å la være.

– De siste årene har det vært en økende bruk av tre i bygninger, og særlig massivtre som erstatning for stål og betong i bærende konstruksjoner. Sannsynlig krav om klimagassregnskap i alle nye bygg i revidert byggteknisk forskrift (TEK), regjeringens føringer om økt bruk av lokale ressurser, samt nye regneregler fra FutureBuilt indikerer at bruk av tre vil øke ytterligere, sier Simen Wahlstrøm, sivilingeniør i Norconsults avdeling for bygningsfysikk og bærekraft. 

– Dette er bakgrunnen for at vi nå har etablert en tverrfaglig gruppe for massivtre. Vi skal være godt forberedt på en fremtid med økt bruk av tre i prosjekter.

Fordeler og ulemper
Trematerialer gjør det enklere å redusere klimagassutslipp og tilfredsstille stadig høyere miljøambisjoner i byggeprosjekter. – Samtidig er det viktig å understreke at det ikke er hensiktsmessig med trekonstruksjoner i alle prosjekter og for enhver pris. Byggherrer kan ha litt urealistiske forventninger til massivtreprosjekter, og da må vi være der og gi dem gode råd, sier Wahlstrøm. Gruppas mål er å gjøre det enklere for byggherrer å vite når, hvor og hvordan massivtre bør brukes. 

– Vi har fagfolk med kunnskap om blant annet bygningsfysikk, akustikk, arkitektur, brannsikkert og miljø i gruppen. Sammen kan de gi de beste kunnskapsbaserte råd til kundene.

Utvikling av beregningsmetoder

I 2021 kom Futurebuilt med nye kriterier for klimagassutslipp. Disse innebærer at klimgassutslipp fra byggematerialer og byggefase vil veie tyngre enn energiforbruk gjennom byggets levetid. 

– I Norconsult har vi vært føre var, og har allerede tatt høyde for hvor mye materialvalg vil påvirke det totale klimagassutslippet gjennom bygningenes livsløp, sier Wahlstrøm. – Det er ingen tvil om at tre i mange prosjekter kommert svært gunstig ut sammelignet med stål og betong. Vi merker også allerede at flere ønsker bruk av tre i prosjekter, og vi tror også det kan bli et krav, for eksempel fra offentlige byggherrer.

Krevende materiale
Bruk av massivtre er en relativt ny byggemetode, og det er mye som ikke er «løst» eller blitt etablert bransjepraksis. – Tre er et komplekst materiale som byr på nye og andre typer utfordringer enn vi er vant til, sier Wahlstrøm. – Derfor mener vi det er riktig å trekke inn flere faggrupper i prosjekter der det planlegges for bruk av tre. Etter hvert som vi får mer kunnskap tror vi bruk av massivtre blir mer hverdagslig for alle rådgivere, ikke bare noe som brukes i spesialprosjekter. Men der er vi ikke ennå.

Uavhengighet
Wahlstrøm understreker at Norconsult ikke ønsker å ta standpunkt i kundens valg mellom tre og betong. 

– De siste årene har vi sett at betongnæringen og trenæringen står steilt mot hverandre. Vi ønsker å bevare objektiviteten i våre vurderinger og anbefalinger. Det kan vi gjøre fordi vi ikke har noe å tjene på å anbefale ett materiale fremfor et annet, sier han. 

– Vår oppgave er å anbefale som best ut fra kundens ambisjoner og ønsker. Samtidig skal vi gi en tydelig anbfealing om hva som er mest bærekraftig når vi ser på bruk og funksjonalitet over hele byggets livsløp.

Om Norconsults massivtregruppe:
Omfattende bruk av tre i bygninger er en relativt ny byggemetode, som gir andre typer utfordringer enn hva bransjen er vant til. For å møte disse utfordringene har Norconsult etablert en tverrfaglig gruppe med folk fra mange fag: akustikk, brann, arkitektur, konstruksjon, miljø, bygningsfysikk og prosjektledelse. Personene representerer også Norconsult-kontorer fra hele Norge, for å utnytte all kompetansen selskapet har i de ulike miljøene. Gruppen er spesifikt sammensatt av personer som har direkte erfaring med massivtre i prosjekter.

  • Hege Njå Bjørkmann

    EVP Communication and brand

  • Kontakt oss