Alternativstudie, forprosjekt og detaljprosjektering nye Moelv vannverk

Norconsult har gjort forprosjekt og detaljprosjektering basert på anbefalte løsninger. Dette er et stort, tverrfaglig prosjekt som inkluderer alle fag og inngår i et vannbehandlingsanlegg.

Prosjektnavn

Alternativsstudie, forprosjekt og detaljprosjektering Nye Moelv Vannverk

Kunde

Ringsaker kommune

Sted

Norge

Periode

2016 til 2020

Nøkkeltall

500 m3/h

Ringsaker kommune har bygget nytt vannbehandlingsanlegg for drikkevann med tilhørende ledningsanlegg og pumpestasjoner. Råvannskilden er Mjøsa. Anlegget er dimensjonert for en kapasitet på 500 m3/h.

Valg av vannbehandlingsprosess er basert på en omfattende vurdering av råvannskvaliteten i Mjøsa og behov for behandling for å tilfredsstille krav i Drikkevannsforskriften. Valgt vannbehandlingsprosess er koagulering, ultrafiltrering, UV og klorering. Vannverket ble satt i drift sommeren 2020.

Ledningsanlegget er omfattende og inkluderer ca 1500 m sjøledning (hovedledning) og reserveledning), landledninger fra råvannspumpestasjon til vannbehandlingsanlegg og rentvannsledninger ut fra behandlingsanlegget.

Det er etablert ny råvannspumpestasjon ved Mjøsas bredd og ny avløpspumpestasjon i tilknytning til vannverket. 

Prosjektet er svært tverrfaglig og Norconsult har bistått i alle faser (fra tidligfasevurderinger til detaljprosjektering og oppfølging i byggetid) og dekket alle fag, dvs. alt fra kartlegging av råvannskvalitet, ytre miljø og geologi, til prosesstekniske vurderinger og detaljer i vannbehandlingen, detaljprosjektering av bygg (RIB), arkitektur og tekniske fag (RIV, RIE).

  • Anne-Marie Bomo

    Avdelingsleder Hovedkontor

  • Kontakt oss