Arealstatistikk med utgangspunkt i endringer i reinbeiteareal

I samarbeid med Bodø kommune og finansiert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, har Norconsult tatt initiativ til metodeutviklingsprosjektet: Arealstatistikk med utgangspunkt i endringer i reinbeiteareal

Prosjektnavn

Metodeutvikling for årlig arealstatistikk med utgangspunkt i endringer i reinbeiteareal

Kunde

FoU-prosjekt initiert av Norconsult og i samarbeid med Bodø kommune

Sted

Norge

Periode

2020 til 2021

Oppdraget

Hovedmålsettingen med prosjektet er å utvikle en metode for å kunne føre årlig statistikk over endringer i arealdisponeringer i kommuner, fordelt på ulike temadata. I metodeutviklingen vil vi ta utgangspunkt i endringer for reinbeiteareal, men metoden kan også videreutvikles til andre temadata. Et av delmålene i prosjektet er dermed å utvikle en metode for å kartlegge og dokumentere årlig tap av reinbeiter i Norge, i sin helhet og for det enkelte reinbeitedistrikt.

 

Løsningen

Norconsult har gjennom prosjektet hatt dialog med Bodø kommune, reindriftsforvaltningen og regionale myndigheter i Nordland, og utviklet en metode for å beregne arealstatistikk i kommuner. Metoden er utviklet ved hjelp av verktøy for databehandling og analyser i ArcGIS Pro og ISY WinMap, men det er kun brukt standard GIS-verktøy og analysene kan derfor utføres på forskjellige plattformer. Prosjektet har også sett på metode for å analysere hvor store deler av reinbeitearealene i en kommune som er utbygd og planlagt for utbygging.

 

Resultatet

Prosjektet har utviklet en metode for å føre årlig arealstatistikk på arealer med inngrep (utbygde områder) og arealer med planlagte inngrep (planlagte, men ikke utbygde områder).  Metodeutviklingsprosjektet har også avdekket en del utfordringer som det bør arbeides videre med for å få på plass en omforent metodikk som kan brukes i alle kommuner. I kommende delprosjekt (2021-2022) vil disse utfordringene bli arbeidet videre med.

 

  • Magne Haukås

    Seniorrådgiver

  • Martin Hoset

    Seniorrådgiver

  • Kontakt oss