Artskart

Norconsult Informasjonssystemer AS har bidratt med interaksjonsdesign, systemutvikling og GIS i Artsdatabanken sin løsning Artskart.

Prosjektnavn

Artskart

Kunde

Artsdatabanken

Sted

Norge

Periode

2023 til 2023

Nøkkeltall

Prosjektets omfang: 3.000.000 kr.

Oppdraget

Innen areal- og ressursforvaltning er det grunnleggende å ha informasjon om hvor arter er funnet. Det samme er tilfelle innen naturforskning. Artsdatabanken er en nasjonal kunnskapsbank og skal forsyne samfunnet med oppdatert og lett tilgjengelig kunnskap om naturtyper og arter.

Løsningen

Artskart er en webløsning som er utviklet ved hjelp av HTML5, RequireJS og OpenLayers. Løsning er repsonsiv og tilpasser seg både små og store skjermer. Gjennom prosjektet har det vært stort fokus på brukervennlighet og brukeropplevelse. Artskart viser funn av arter i Norge. Hele 23 millioner funn er tilgjengelig i løsningen. Funnene blir daglig hentet inn fra en rekke ulike datakilder.

Resultatet

Arealbruk, som bygg og veier, er det som i størst grad påvirker artsmangfoldet i Norge. Å vite hvor dyr og planter befinner seg, er derfor viktig når det planlegges nye utbygginger slik at man kan vurdere konsekvensen prosjektene vil ha på artsmangfoldet i området som blir påvirket. Artskart gir denne informasjonen. Artskart brukes hyppig av blant annet utbyggere, forskere og offentlig forvalting. Løsningen gjør det enkelt å søke etter observasjoner og se disse presentert i kart, lister og som statistikk. Man kan gjøre geografiske utvalg, som for eksempel verneområde, stedsnavn og gårds- og bruksnummer, fylke eller kommune og få oversikt over observasjoner i disse definerte områdene. Brukerne kan også definere sine egne geografiske områder og gjøre utvalg ved hjelp av disse. Prøv løsningen her: https://artskart.artsdatabanken.no

Kontakt oss