Bakkedalen - omlegging VA og områdestabilisering

I Bakkedalen på Kløfta er dalbunnen blitt fylt opp med steinmasser som skal gi tilfredsstillende områdestabilitet, og det eksisterende VA-ledningsanlegget i dalen er blitt erstattet med nytt anlegg. Norconsult har utført løsningsgjennomgang og detaljprosjektering i alle fag.

Prosjektnavn

Bakkedalen - Omlegging VA og områdestabilisering

Kunde

Ullensaker kommune

Sted

Norge

Periode

2015 til 2018

Oppdraget

Bakkedalen ligger på Kløfta i Ullensaker kommune. Området inneholder idrettsanlegg, skole og barnehage, i tillegg til dyrket mark. Den dyrkede marken i området er blitt regulert til både boliger og grøntarealer med idrettspark. På området er det også en rørlagt bekk, Gislebekken. Bakgrunnen for prosjektet er at det er flere byggeprosjekter under planlegging i eller ved Bakkedalen på Kløfta.

Løsningen

For at områdestabiliteten skal bli tilstrekkelig for de planlagte byggearbeider må Bakkedalen fylles opp til minimum kote 156. Det er valgt å fylle til kote 157 for ekstra «frihetsgrader» i videre utbyggingstiltak. Oppfylling av dalen fører til en økt overdekning på eksisterende vann- og avløpsledninger gjennom Bakkedalen. De eksisterende vann- og avløpsledningene må derfor legges om, og samtidig oppgraderes med hensyn på tilstrekkelig kapasitet for fremtidig bebyggelse og fremtidens nedbørshendelser. Ny og større overvannsledning er etablert ved mikrotunnelering med åpen front. Pressing av DN 1400 mm overvannsrør ble utført i to retninger fra samme pressgrop sentralt i anlegget. Det er mikrotunnelert 285 m mot sør og 160 m mot nord. Tilgjengelig fall er marginalt. Ved etablering av ulike vann- og spillvannsledninger (med og uten varerør) er det utført styrt boring i løsmasser (både rette og buede traséer).

Resultatet

Området er sikret med forsvarlig områdestabilitet og nytt VA-anlegg.

  • Stig Olsborg

    Oppdragsleder

  • Jo Husby

    Byggeleder

  • Kontakt oss