Bekkestua nord - Sentrumsutvikling

Eksisterende Bekkestua sentrum utvides mot nord og det nye byrommet får et bytilpasset gatenett med høy kvalitet. Det etableres gode møteplasser og steder for rekreasjon for folk som bor og ferdes i området.

Prosjektnavn

Bekkestua nord - Sentrumsutvikling

Kunde

Bærum kommune, Prosjektenheten

Sted

Norge

Periode

2023 til 2023

Oppdraget

Bærum kommune ønsker konsentrert utbygging rundt viktige kollektivknutepunkter. Gjennom Veiledende plan for offentlig rom er det vedtatt en plan for utvikling av området som sikrer en helhetlig utvikling og gir en god oversikt over investeringene i området. Norconsult er engasjert av Bærum kommune til å utarbeide forprosjekt, byggeplan vei for fylkesveien og detaljprosjekt (konkurransegrunnlag) for alle tekniske fag i forbindelse med anlegg Bærum kommune er ansvarlig for, knyttet til utvidelsen av Bekkestua sentrum mot nord. I tillegg har Norconsult bistått med kontakt og koordinering av berørte interessenter som for eksempel kommunale etater, kabelaktører, private utbyggere og Statens vegvesen.

Løsningen

Da det anlegges overflater med høy standard og gatevarme, er teknisk infrastruktur samlet i en 300 meter lang gangbar betongkulvert gjennom området, som skal redusere fremtidige gravearbeider og sikre god drift og vedlikehold av anleggene. Prosjektet omfatter i hovedsak sanering og omlegging av all eksisterende teknisk infrastruktur i området, inn i gangbar teknisk kulvert, oppgradering av anleggene så de er rustet for den øket utbyggelsen i området, samt tilpassing til det nye bytilpassede gatenettet i området. Prosjektet har involvert flere etater internt i Bærum kommune i tillegg til flere eksterne etater (anleggseiere) som for eksempel kabelaktører (blant annet Elvia og Telenor) og Statens vegvesen. Dette i tillegg til flere private utbyggingsprosjekter har byd på utfordrende grensesnitt og behov for tett koordinering og samarbeid. Norconsult har produsert formtegninger til betongkulverten og prosjektert all innvendig innredning i kulverten, som vann- og avløpsanlegg, kabelføringsanlegg, distribusjonsnett gatevarme, brannvarsling, intern el-distribusjon, kulvertbelysning og ristdekker/gangbaner, veggjennomføringer, forankringer/understøtte og oppheng/konsoller. I tillegg har Norconsult bistått med rådgivning på drenering, jording og ventilasjon av teknisk kulvert. Norconsult har i tillegg planlagt og tolket grunnundersøkelser med tanke på stabilitet, setninger og grøfteavstivning. Norconsult Fältgeoteknik AB har utført grunnundersøkelsene. Norconsult har i tillegg utført uavhengig kontroll geoteknikk (løsmasser og berg) av utførende entreprenør.

Resultatet

Eksisterende Bekkestua sentrum utvides mot nord og har fått en høyere utnyttelsesgrad. Det nye byrommet får et bytilpasset gatenett med høy kvalitet. Det er tilrettelagt for handel og næring på gatenivå og boliger over butikkene, i tillegg til nye torg og byrom som skaper gode møteplasser og steder for rekreasjon for folk som bor og ferdes i området. Det eksisterende bibliotekstorget er pusset opp så det har samme materialbruk som Bekkestua nord, og gjort mer sammenhengende med det utvidede sentrumet. Det er på bibliotekstorget lagt til rette for / planlagt forskjellige arrangementer.

  • Jo Husby

    Senior Prosjektleder

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid