oljevernslange og liten båt på havet

"Beredskapsmetoder og materiell, teknologiutviklingsprogrammer"

Norconsult har definert, administrert og ledet teknologiutviklingsprogrammene Oljevern 2010 og Oljevern 2015 på vegne av Norsk oljevernforening for operatørselskap (NOFO) og Kystverket.

Prosjektnavn

Teknologiutviklingsprogrammene Oljevern 2010 og Oljevern 2015

Kunde

Norsk oljevernforening for operatørselskap (NOFO)

Sted

Norge

Periode

2009 til 2017

Nøkkeltall

Ca. 50 prosjekter, 100 mill. kr.

Oppdraget

Norconsult ble bedt om å tilby prosjektleder på full tid for å videreutvikle norsk oljevernberedskap for de to ledende aktørene som håndterer store hendelser fra skipsfarten og innen oljeutvinning på norsk sokkel. Hvert program ble gjennomført over 3-5 års perioder med titall prosjekter som ble gjennomført av både nasjonale og internasjonale aktører.

Løsningen

Teknologiutviklingsprogrammene Oljevern 2010 og Oljevern 2015 tok utgangspunkt i tidligere programmer (PFO på 1980-tallet, PFVNO på 1990-tallet) samt operative erfaringer fra hendelser der ulike nye behov ble erfart. Hvert program ble delt inn i ulike tema (mekaniske metoder, kjemiske metoder, IKT verktøy, fjernmåling fra fly/satellitt/droner osv) og ulike metodiske eller teknologiske utfrdringer ble definert. Disse ble kunngjort internasjonalt og de beste prosjektforslagene fra industrien ble tildelt øonomisk støtte. Hvert prosjekt ble fulgt tett opp av Norconsult, Kystverket og Norsk oljevernforening for operatørselskap. De ferdige produktene ble testet operativt ved bruk av innretninger på norsk sokkel, skip, fly eller satellitter. Finansieringsmodellen innebar at virksomheten som utviklet teknologien selv måtte bidra med 25% av finansieringen samtidig som den ble eier av alle kommersielle rettigheter. Denne modellen, som sikret en betydelig motivasjon for å lyktes, ble utarbeidet av Norconsult, Kystverket og NOFO.

Resultatet

En rekke av dagens beredskapsprodukter og metoder har sin bakgrunn i disse programmene. Det er etablert en norskutviklet global satellittjeneste for deteksjon og varsling av akutt forurensning til havs og i kyst-områder. Nye, lette og raske oppsamlingssystem for forurensning på sjøoverflaten er utviklet og kommersielt tilgjengelig. Digitale "Common Operating Picture - COP" verktøy er utviklet og i bruk. Maritime nettverk for datautveksling (skip-skip, skip-fly, fly-land) er utviklet og markedsføres globalt.

  • Kevin Medby

    Gruppeleder

  • Jørn Harald S. Andersen

    Fagekspert

  • Kontakt oss