E18 Tvedestrand-Arendal

E18 Tvedestrand – Arendal består av komplett prosjektering av 22 km ny fire-felts motorvei og 14 km lokalvei. Prosjektet er utført som en totalentreprise hvor Norconsult har prosjektert alle løsninger for AF Gruppen Norge AS.

Prosjektnavn

E18 Tvedestrand – Arendal

Kunde

AF Gruppen Norge AS

Sted

Norge

Periode

2016 til 2019

Nøkkeltall

Ny 22 km fire-felts vei, 14 km lokalvei, 4 nye tunneler, 25 nye bruer

Oppdraget

E18 Tvedestrand-Arendal var Nye Veiers første store totalentreprise, og åpnet 2. juli 2019. Strekningen er 22 km lang og ble bygget som firefelts vei med fartsgrense 110 km/t. Kontrakten for utbyggingen ble signert 16. desember 2016 med AF Gruppen AS som totalentreprenør.

Veien går mellom to av Sørlandets flotteste byer, hvor eksisterende veistrekning har vært dårlig og ulykkesbelastet. Ny vei har gitt flere minutters besparelse mellom de to byene og ikke minst en mye tryggere vei langs en svært viktig lokal og regional hovedferdselsåre.

Samarbeidet mellom entreprenør og rådgiver har vært svært bra og man har sittet samlokalisert under hele prosjekteringsfasen. Dette har bidratt til at man har kunnet dra nytte av hverandres erfaringer og sammen utvikle optimaliserte løsninger. Dette har også gjort det enklere når man har gjennomført flere omreguleringer/ reguleringsendringsprosesser underveis.

Løsningen

Den langstrakte veiparsellen inkluderte også to fullverdige planskilte kryss samt flere tunneler og konstruksjoner. Fire tunneler har lengder på hhv. Træfjelltunnelen 130, Fløyheitunnelen 510, Hesthagtunnelen 620 og Torsbuåstunnelen 730 meter. Det er prosjektert 25 bruer langs strekningen, flere av disse har lengde opp mot 200m. I tillegg til dette en rekke kulverter og øvrige installasjoner.

I oppdraget har vi utfordret tradisjonelle prosesser og noen av konstruksjonene er kun levert som digital BIM-modell til teknisk godkjenning. Tidligere har man kun levert tegninger i denne forbindelsen. Flere av konstruksjonene er også parametrisert slik at man ved å endre inngangsparametre kan gjenbruke modellen til lignende konstruksjoner.

Det ble i tidlig fase drevet optimalisering av veilinje hvor både masseuttak, tunnelføringer, bruer, samt andre elementer ble vektet og vurdert. Prosjektet er også underveis optimalisert for å ivareta flere drifts- og vedlikeholdsfunksjoner på en bedre måte. Rekkverksføringer, overvannsløsninger, brutyper mm. har blitt utviklet for å være mest mulig vedlikeholdsfrie/enkle å drifte.

Prosjektet satte strenge krav til utslipp i omkringliggende områder. Dette skyldes at man bygget i jomfruelig skogområde som inneholder flere små vann. Sikring av dyreliv i vannene, samt sikre vilttrekk gjennom underganger/bruer, har vært en svært viktig del av oppdraget. Å forhindre at sulfidholdig berg ble eksponert mot vassdragene var også svært relevant.

Samtlige fag er prosjektert i 3D og utsettingsdata levert fra modeller. Fagvise 3D-modeller ble satt sammen i en felles samordningsmodell hvor NavisWorks ble benyttet som visningsverktøy. BIM-modellene ble koblet mot tabellarisk informasjon, tilrettelagt og benyttet som grunnlag for stikningsdata og maskinstyring. Oppdraget tilfredsstilte BIM nivå 2 eller bedre. Modellmodenhetsindeks ble brukt aktivt i prosjektet. Det har vært meget tett dialog mellom entreprenør og rådgiver, noe som gjorde at prosjektering og utførelse kunne foregå samtidig.

  • Jørn Arild Sæther

    Avdelingsleder Hovedkontor

  • Gjermund Dahl

    Fagspesialist, Leder for Digital Transformasjon

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid