E39 Svegatjørn - Rådalen

E39 Svegatjørn-Rådalen omfatter strekningen E39 fra Os til Nordås i Bergen. Ny firefelts motorveg med flere tunneler og betongkonstruksjoner. Prosjektet halverer reisetiden mellom Os og Bergen. Miljøutredninger og ytre miljø utgjør en del av Norconsults oppdrag.

Prosjektnavn

E39 Svegatjørn - Rådalen

Kunde

Statens vegvesen

Sted

Norge

Periode

2011 til 2022

Nøkkeltall

Ny 16,2 km fire-felts veg 4 nye tunneler: Skogafjelltunnelen 1,2 km, Lysehorntunnelen 9,2 km, Råtunnelen 2,2 km, Søråstunnelen 2,5 km Dagsoner og gang- og sykkelvei 1,3 km

Oppdraget

Prosjektet halverer reisetiden mellom Os og Bergen. Miljøutredninger inngår som en betydelig del av Norconsults arbeid i dette oppdraget. I tillegg til prosjektering av selve veisystemet er det utført et omfattende arbeid knyttet til beregning av støy med tilhørende prosjektering av støyskjermingstiltak. Det er i tillegg utført et betydelig miljøkartleggingsarbeid på land og i vassdrag. Råtunnelen i Bergen kobles med direkte rampe til Rv. 580 Flyplassvegen. Det er også direkte kobling av trafikk fra Skeievannet i tunnel over Råtunnelen til dagsonen ved Sørås. Tunnelene Skogafjellstunnelen (1,5 km), Lysehortunnelen (9,2 km), Råtunnelen (2,2 km) og Søråstunnelen (2,5 km) bygges med to tunnelløp med to felt i hver retning. Prosjektet omfatter også dagsoner ved Os, Endelausmarka, Rådalen, Nordås, Sørås og Skeievannet.

Løsningen

Oppdraget og prosjekteringsarbeidet startet sommeren 2011. All prosjektering er stort sett utført i prosess- og modelleringsverktøyet BIM (3D). Anleggsarbeidene utføres basert på 3D-stikningsdata og til dels 2D tegninger med stikningsdata. I tillegg til selve tunnelene består prosjektet av flere portal-/kulvertkonstruksjoner og kryssende overgangsbruer. Som del av dagparsellene i Os kommune og i dagsonene i Bergen kommune, lages det ny trasé for gang- og sykkelvei og gjøres landskapsmessig reetablering av større arealer knyttet til de tre kryssene på denne strekningen.

Resultatet

Prosjektet starter i Os kommune, og går stort sett gjennom tunneler til Bergen kommune. Det består av 16,2 km ny fire-felts vei, hvorav 13 km går gjennom fire tunneler. Inkludert er også 1,3 km ny fylkesvei med gang- og sykkelveier. Bygging startet høsten 2015, og strekningen åpnes for trafikk i 2022. Prosjektkostnad er 6,5 milliarder kroner.

  • Jens Petter Henriksen

    Avdelingssleder

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid