Flomsikring- og fordrøyningstiltak av Lundebekken, Lillehammer kommune

Norconsult har utarbeidet en tiltaksplan på oppdrag for Lillehammer kommune for flomsikring av Lundebekken.

Prosjektnavn

Flomsikring- og fordrøyningstiltak av Lundebekken, Lillehammer kommune

Kunde

Lillehammer kommune

Sted

Norge

Periode

2017 til 2020

Oppdraget

Lundebekken løper gjennom et urbant område i Lillehammer kommune. Bekken har blitt rammet av flom i senere tid som følge av økt urbanisering og bekkelukkinger. Spesielt ved flommen i 2014 oppstod det store skader på infrastruktur, samt omfattende erosjon og massetransport. Kommunen har engasjert Norconsult til å gjennomføre en tiltaksvurdering og utarbeide en helhetlig plan for sikringstiltak mot flomskader langs bekken.

Løsningen

Tiltaksplanen beskriver tilstanden mht. grunnforhold, forurensning, biologisk mangfold og kulturminner, samt massetransport og erosjon. Det er gjort en tilstands- og kapasitetsvurdering av kulverter og bekkelukkinger, og beskrivelse av nedbørfeltet med hovedfokus på bekkestrekningene mht. sårbare områder. Flomberegninger er utført for dimensjonerende flom (200-årsflom + klimatillegg) og ved mindre flommer, som er grunnlag for kapasitets- og sårbarhetsvurderingene. Vurderinger og foreslåtte tiltak tar utgangspunkt i dimensjonerende flom, men noen tiltak er også vurdert i forhold til de mest hyppige skadeflommene.

Resultatet

For å redusere faren for vann på avveie og flomskader i urbane strøk er overvannshåndteringen og flomveiene vurdert både i nedbørfeltet og i nærområdene utenfor. Større fordrøyningstiltak ulike steder i nedbørfeltet er foreslått. Tiltakene innebærer i hovedsak følgende:

 • Avskjæring og sikring av mulige flomveier
 • Utskifting av stikkrenner og ev. bekkelukkinger med underkapasitet.
 • Etablering av fordrøyningstiltak, også i tilknytning til eksisterende OV-nett.
 • Reduksjon av massetransport på strategiske steder
 • Hindre transport av drivgods for å forhindre tilstopping.

 • Steinar Myrabø

  Hydrolog - Fagekspert

 • Kontakt oss

  Tverrfaglig samarbeid