Hovinbyen

Som Oslos største utviklingsområde vil Hovinbyen romme 27 000 nye boliger og 2,5 millioner kvadratmeter næring, selvforsynt med butikker, serveringssteder og servicetilbud. Norconsult er sentral i utformingen av offentlige by- og gaterom.

Prosjektnavn

Hovinbyen

Kunde

Oslo kommune, Bymiljøetaten

Sted

Norge

Periode

2023 til 2023

Nøkkeltall

27 000 nye boliger 2,5 millioner kvadratmeter næringsareal

Oppdraget

Hovinbyen kan binde Groruddalen og indre by sammen. Prosjektet kan strekke seg til 2050 og er en omfattende transformasjon. I takt med private utbygging vil kommunen sikre gode gatestrukturer, rekreasjonsområder og helhetlig byroms- og landskapsgrep. Gjennomføring av byutviklingen følger «Ensjømodellen». Sammen med underleverandør Bjørbekk og Lindheim landskapsarkitekter bistår Norconsult Oslo kommune med gjennomføring av offentlige tiltak som ligger i planene for offentlige rom. Det er arbeid knyttet til trafikkområder, teknisk infrastruktur, samt plasser, torg, parker og parkdrag.

Løsningen

I utviklingen av Hovinbyen brukes det en modell fra tidligere gjennomførte utviklingsarbeider på Ensjø i Oslo, hvor Norconsult og Bjørbekk og Lindheim var engasjert fra 2007-2014. Gjennomføringen tilpasses utbyggingstakt og finansiering ihht. utbyggingsavtaler mellom kommunen og private utbyggere. Norconsults leveranse inkluderer konseptvalgutredninger, skisse-/forprosjekter, detaljreguleringer, premissdokumenter for private utbyggingsaktører samt detaljerte byggeplaner med konkurranse- og arbeidsgrunnlag, samt byggesøknader og oppfølging i byggefasen

Resultatet

Oslo kommune vil gjenåpne bekker og elver, og et sentralt grep i utviklingen av Hovinbyen er å gjenåpne Hovinbekken. Samtidig skal man redusere utslipp fra spillvann og forurenset overvann til bekken slik at den blir en del av grønt- og rekreasjonsarealene. I prosjektet bidrar Norconsult til gode gaterom og grønne parker i byområder preget av industri og næring. Utstrakt bruk av blå-grønne løsninger gir områdene ny vitalitet og grobunn for livskvalitet.

  • Ole Fossen

    Prosjektdirektør

  • Torkil Williksen

    Senior Prosjektleder

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid