smijernsport inn mot en gresslette

Knarvik gravplass

Norconsult har fått i oppdrag å utarbeide ny gravplass sentralt i Knarvik, omkranset av vakkert naturterreng

Prosjektnavn

Knarvik gravplass

Kunde

Lindås kyrkjelege fellesråd

Sted

Norge

Periode

2007 til 2009

Nøkkeltall

1500 kistegraver og 200 urnegraver.

Oppdraget

Knarvik gravplass ligger utenfor tettstedet Knarvik i Lindås kommune. Skogsterreng med furu, bjørk, lyng og mose skaper en rolig og kontemplativ ramme omkring gravplassen.

 

Løsningen

Høydene på gravplassen er valgt for å få til best mulig massebalanse. Prosesjonsvegen er lagt som en midtakse gjennom hele plassen. Mot øst åpnes skogen i små lommer for etablering av urnelund og minnelunder. Langs midtaksen er det plassert fire vannpostplasser. På en liten kolle i skogkanten midt på gravplassen er klokketårnet plassert.

Gravplassen er innrammet av skivemurer i naturstein i hver ende. På langsidene vil den skogkledde dalsiden danne avgrensing. De samme natursteinselementene danner rom for vannposter og sitteplasser inne på gravplassen.

Støpulen er bygget av to lange, smale elementer av samme type stein, montert på høykant. Hovedporten er en staselig smijernsport, det samme smijernselementet brukes som skjerm for avfallsspann på vannpostplassene. Brostein er brukt som dekke på vannpostplass, ved inngang og som kanter.

 

Resultatet

Gravplassen er tatt i bruk, både som gravplass og som et utgangspunkt for turer innover i skogsterrenget.

  • Anne Kristin Irgens

    Landskapsarkitekt

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid