Kongsveien Oslo

I forbindelse med oppgradering av Ekebergbanen har Norconsult utarbeidet detalj- og reguleringsplan for utvidelse av Kongsveien i Oslo.

Prosjektnavn

Reguleringsplan Kongsveien

Kunde

Bymiljøetaten Oslo Kommune

Sted

Norge

Periode

2012 til 2014

Nøkkeltall

  • 2 sykkelfelt
  • 2 kjørefelt
  • 1 fullverdig fortau

Oppdraget

Kongsveien går parallelt med Ekebergbanen. I forbindelse med opprusting av banen skal det også bygges en gjennomgående gang- og sykkelvei til Ekeberg.

Løsningen

Norconsults oppdrag oppdrag innebærer utarbeidelse av forprosjekt (detalj- og reguleringsplan) for Kongsveien. Målet er å utvide tverrprofilet fra Konows gate til Sjømannsskolen for å få tilstrekkelig tverrsnitt for to sykkelfelt, to kjørefelt, et fullverdig fortau, samt å oppgradere Ekebergbanen som ligger i separat trasé. Vi har vært ansvarlig for utarbeidelse av sikkerhetsdokumentasjon for Ekebergbanen. Dokumentasjonen inkluderer sikkerhetsplan og risikoanalyse. I tillegg til sikkerhetsdokumentasjon for banen har vi utarbeidet pålagte risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyse) for det planlagte tiltaket.

Resultatet

Målet med ROS-analysen er å gi en overordnet og representativ fremstilling av risiko for skade på 3. persons liv og helse, materielle verdier og miljø. Analysen inngår som en del av grunnlaget for å identifisere behov for risikoreduserende tiltak.

  • Bente Gjerstad

    Direktør geo, miljø og sikkerhet

  • Kontakt oss