illustrasjon av massehåndtering

Massehåndtering i Viken fylkeskommune

Mengden av masser i Viken fylkeskommune er mye større enn tilgjengelig volum på utfyllings- og massetipper. Derfor må massehåndteringen planlegges slik at overskuddet reduseres.

Prosjektnavn

Massehåndtering i Viken fylkeskommune

Kunde

Viken fylkeskommune

Sted

Viken fylkeskommune

Periode

2022 til 2022

Nøkkeltall

  • Bærekraftig massehåndtering
  • Modell for hvor masser oppstår og mengde masser
  • Verdi 450 000 NOK

Oppdrag

Viken fylkeskommune ønsket å få utført en analyse av behov for mellomlager- og håndteringsareal for masser

Analysen baserer seg på data om bygge- og anleggsvirksomhet og -
planer i kommuner og delregioner. Hensikten er å gi en svært grov oversikt over dette behovet, På den måten kan både fylkeskommunen i sin regionale planlegging, og kommunene, i sine kommuneplaner, arbeide for å dekke dette behovet.

Den overordnede hensikten er å bidra til at mest mulig masse blir brukt på den mest bærekraftige måten.

Løsning

Norconsult har gjennom sin erfaring fra oppdrag med massehåndtering utarbeidet et forslag til GIS plattform for oversikt over masser. Plattformen er designet for dette oppdraget.

Hovedformål er å illustrere hvordan en slik plattform kan se ut, men tallene som er lagt inn er usikre. 

Det er tatt utgangspunkt i befolknings- og arbeidsplass utvikling og dette kan tilpasses etter hvert som plattformen utvikles. I kapittelet om erfaring fra andre prosjekt begrunnes det hvorfor befolknings- og arbeidsplass økning kan gi like stor treffsikkerhet som om man etterspør masse volum ut fra det enkelte prosjekt.  Det er vanskelig å treffe på mengder masser, kvalitet samt tidspunkt for når massene er i overskudd eller prosjekt har behov for masser.

Tidlig i planprosesser er det største handlingsrom for sikre bedre bærekraftig massehåndtering. Det foreslås derfor å utarbeide regional planretningslinje som brukes i forbindelse med kommuneplanprosessen.

  • Inger-Anne Gether Rise

    Seniorrådgiver bærekraft - massehåndtering

  • Kontakt oss