Midgardsormen

Midgardsormen var navnet på et av Norges største vann- og avløpsprosjekter (VA), og ble bygget i perioden 2009-2015 av Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten. Prosjektet innebar avskjærende hovedavløpssystem i Oslos sentrale østlige bydeler. Total investering var ca. 1,3 milliarder NOK. Norconsult utførte prosjektering i alle fag.

Prosjektnavn

Midgardsormen

Kunde

Oslo kommune Vann- og avløpsetaten

Sted

Norge

Periode

2009 til 2015

Nøkkeltall

22 m dyp sekantpelsjakt Kummer med 10 m dybde og areal på 115 m2

Oppdraget

Det nye avløpssystemet hadde som mål å gi Oslos innbyggere bedre vannkvalitet i Indre Oslofjord generelt, og i «Fjordbyen» spesielt.

 

Løsningen

Oppdraget innebar en rekke prosjekteringsmessige utfordringer. Dette innebar blant annet:

  • Varierte grunnforhold som steinfyllinger, gamle kaifronter, leire (stedvis kvikkleire), sagflis, tre-, stål- og betongpeler
  • Kompliserte kryssinger av eksisterende tekniske anlegg i Akerselva; kulverten ble lagt mellom T-banetunnel og elvebunn, mellom høyspentkabler og eksisterende fjernvarmerør, og i lange strekninger under elvebunn fra Vaterland bru og oppover med utfordringer knyttet til vannføring, kryssinger, nærliggende gamle bygninger etc.
  • En 22 meter dyp sekantpelsjakt i Gamlebyen og store kummer i Dronning Eufemias gate i sjaktene for mikrotunnelering, dybde opptil 10 m og areal opptil 115 m2. Boring/pressing ble valgt som metode på 19 delstrekninger i prosjektet, storparten i dimensjon Ø1400 - Ø2400. Samlet lengde av boring/pressing er 3,6 km fordelt på 4 ulike metoder.

Oppdraget omfattet også prosjektering av fisketrapp i Akerselva ved Nedre Foss.

 

Resultatet

Ledninger med diameter 1000 – 2400 mm ble bygget i spuntede grøfter og ved microtunnelering, samt en 2 km lang bergtunnel til Bekkelaget renseanlegg. En stor del av anlegget ble utført i områder med mye eksisterende teknisk infrastruktur og gammel bebyggelse, samt i og langs Akerselva. Prosjektet ble gjennomført i 15 entrepriser. Norconsult utførte forstudie, forprosjekt og detaljprosjektering for alle fag, totalt var 14 fag involvert.

  • Svein Storrvik

    Prosjektdirektør

  • Kontakt oss