Flomsikringstiltak langs Dørja, Gausdal kommune

Dørja er en svært masseførende elv i Gausdal kommune. Norconsult ble tildelt oppdraget for utarbeidelse av en mulighetsstudie for flomsikringstiltak langs elva.

Prosjektnavn

Mulighetsstudie for flomsikringstiltak langs Dørja, Gausdal kommune

Kunde

Gausdal kommune

Sted

Norge

Periode

2020 til 2021

Oppdraget

Flommene i 2011 og 2013 viste at elva Dørja fører med seg store mengder løsmasser som legger seg igjen i elvene Jøra og Gausa. Dørdalen består av bratte dalsider på begge sider av elva. Langs dalsidene renner mange mindre bekker der det har vært flere ras- og flomhendelser de siste årene. Kommunen vurderer behovet for flomsikringstiltak i og langs Dørja for å redusere faren for flomskader langs nedre delen av Dørja ved Helleberg, og samtidig for å redusere sedimenttransport videre nedover vassdraget. Norconsult ble engasjert for å utarbeide en mulighetsstudie for eventuelle flomsikringstiltak langs elva.

Løsningen

Oppdraget gikk ut på å vurdere faren for fremtidig flom, erosjon og sedimenttransport, flomskred og oversvømmelse langs Dørja. Videre er det utarbeidet forslag til tiltak langs elva ned mot bolig- og industriområdet ved Helleberg, der Dørja møter Jøra. I den innledende fasen ble det gjennomført befaring av elvestrekningen og utført flomberegninger og vannlinjeberegning. Deretter ble det utført en kartlegging av terrestrisk naturmangfold langs elva og en kartlegging av ørret-bestanden ved hjelp av el-fiske.

Resultatet

Mulighetsstudien gir grunnlag for valg av fremtidig flomsikringstiltak. Resultatene av mulighetsstudien er presentert til lokalsamfunnet gjennom møter med grunneiere, kommunen og NVE. Mulighetsstudien kan lastes ned fra nettsiden til Gausdal kommune.

  • Daniel Fossberg

    Gruppeleder

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid