blomster i berget ved sjøen

NiN-kartlegging på Snarøya og Langodden

Snarøya og Fornebu ligger i det kalkrike området i Oslo-feltet som er kjent for stort biologisk mangfold. Det er mange rødlistede arter og naturtyper som er knyttet til disse kalkrike bergartene av skifer, kalkstein og knollekalk.

Prosjektnavn

NiN-kartlegging på deler av Snarøya og Langodden

Kunde

Bærum kommune

Sted

Norge

Periode

2020

Oppdraget

Siden store deler av Fornebu og Snarøya er utbygd har Bærum kommune engasjert Norconsult for å kartlegge naturtyper i utvalgte områder på Snarøya og Langodden, for å bedre kunnskapsgrunnlaget for forvaltningen.

 

Løsningen

Deler av Snarøya og Langodden har blitt kartlagt etter Miljødirektoratets kartleggingsinstruks for naturtyper som baseres på Natur i Norge (NiN)-metodikken. Det er Bærum kommune som har bestilt kartleggingen og den ble utført av Norconsult ved Sylvia Stolsmo og Vilde Murer. Hensikten med kartleggingen er å øke kunnskapsgrunnlaget for forvaltningen.

Det ble kartlagt flere lokaliteter med de rødlistede naturtypene kalkfuruskog (C7.2, VU), åpen grunnlendt kalkrik mark i boreonemoral sone (A3.1, EN) og svært tørkeutsatt sørlig kalkberg (A1.2, NT). Av rødlistede arter ble det registrert aksveronika (VU), dragehode (VU), knollmjødurt (NT), nikkesmelle (NT) og dverggylden (NT). Det er store forekomster av aksveronika og knollmjødurt, som ofte følger strandlinjen der de er registrert. Det ble også registrert en del fremmede arter i området, blant annet ulike mispelarter (SE), rynkerose (SE), gravbergknapp (SE), vinterkarse (SE) m.fl. Resultatene blir offentlig tilgjengelig gjennom www.naturbase.no, www.artskart.no og i en rapport fra Norconsult (se under).

 

Resultatet

Rapporten kan lastes ned her: https://www.norconsult.no/globalassets/norconsult/reference-projects/norway/2020/miljo/NiN-kartlegging_Snaroya_og_Langodden_J01.pdf

  • Sylvia Pal Stolsmo

    Rådgiver

  • Annie Ås Hovind

    Fagspesialist

  • Kontakt oss