Områdeutvikling Teleplan

Norconsult har gjennomført en mulighetsstudie som vurderer potensialet for en bymessig utvikling ved den kommende metrostasjonen mellom Lysaker og Fornebu.

Prosjektnavn

Områdeutvikling Teleplan

Kunde

Teleplan Eiendom AS

Sted

Norge

Periode

2023 til 2023

Oppdraget

Planområdet har en sentral beliggenhet mellom Lysaker og Fornebu, men ligger overraskende nok ganske bortgjemt og anonymt til. Selv om området ikke ligger på det mentale kartet til hverken allmennheten eller planleggerne, tilsier lokaliseringen et utviklingspotensial med strategisk betydning. Målet med mulighetsstudien var å belyse planområdets rolle i et overordnet perspektiv, og vurdere potensialet for en bymessig utvikling. Studien bekrefter den viktige strategiske beliggenheten av området. En bymessig utvikling vil kunne styrke sammenhengen i bystrukturen, spesielt mellom Lysaker og Fornebu. Området har potensial til å bli et attraktivt område, både for bosatte og arbeidsplasser, og kan være en viktig ressurs for byvekst i kommunen og regionen.

Løsningen

Det er foreslått et plangrep som vil forandre opplevelsen av stedet og skaper helt nye forutsetninger for utvikling. Utviklingskonseptet illustrerer hvordan det kan tilrettelegges med gode rammer for en urban utvikling, med særlig fokus på byliv, kollektiv- og sykkelbasert mobilitet, og god bokvalitet.

Resultatet

De nye idéene for utvikling av området er både visualisert og belyst gjennom vurderinger, blant annet knyttet til handel, utearealer og transport. De viser vei mot en mer bærekraftig og klimavennlig utvikling av byer- og tettsteder i Norge. Plangrepet skal videre formaliseres gjennom en detaljregulering av Teleplan sine eiendommer.

  • Berit Bjørnsen

    Senior Prosjektleder

  • Kontakt oss