Plan for hovedsykkelveiettet - Bærum kommune

Norconsult har utarbeidet plan for nytt sykkelveinett for Bærum kommune, samt utarbeidet casestudier for de viktigste sentrumsområdene.

Prosjektnavn

Plan for hovedsykkelveinettet - Bærum kommune

Kunde

Bærum kommune

Sted

Norge

Periode

2016 til 2017

Oppdraget

Bærum kommune ønsket bistand fra konsulent med høy fagkompetanse på sykkelplanlegging for å lage nytt sykkelveinett for kommunen.

Løsningen

Norconsult gjennomførte sykkelbefaring, kartla dagens situasjon for sykkelveinett og tilrettelgging, analyserte kommunens boligområder, arbeidsplasser og trafikal situasjon. Deretter ble det definert hva slags sykkelinfrastruktur som må til for å øke sykkelandelen, samt ruter for sykkelveinettet. Det ble også gjort prioriteringer og vist eksempler på viktige strekninger. Videre gjennomførte Norconsult casestudier for Sandvika, Bekkestua, Stabekk og Gamle Ringeriksvei, for mer detaljert studie av behov og løsninger for sykkelnett og tilrettelegging.

Resultatet

Leveranse: Rapport analyser og plankart