Illustrasjon av by

Reguleringsplan (områdeplan) og konsekvensutredning Nygårdstangen

Utarbeidelse av endring av reguleringsplan og konsekvensutredning med hensikt å legge til rette for en bymessig utvikling av den søndre delen av Bergen sentrum med områdene mellom Lungegårdsvannene. Sentrale temaer har vært utforming av nye byrom med høy arkitektonisk kvalitet og innpassing av kanaler/ vannspeil for at disse elementene sammen skal skape nye urbane forbindelser. I tillegg klargjøres gjennom planen tomter for store offentlige virksomheter.

Prosjektnavn

Reguleringsplan og konsekvensutredning Nygårdstangen

Kunde

Bergen kommune

Sted

Norge

Periode

2009

Oppdraget

Planendringen gir rammer for utvikling av et flerfunksjonelt og attraktivt byområde mellom Lille og Store Lungegårdsvannet. Planen definerer tomter til større offentlige byggeprosjekter som politi/ legevakt, videregående skole og svømmeanlegg, brannstasjon, studentboliger, kulturbygg og helikopterbase.

Løsningen

Den nye reguleringsplanen legger til rette for utbygging av et bymessig område med arealintensive løsninger og mangfold, og med høye krav til kvalitet på uterom. Det viktigste målet med planendringen har vært å utvikle en bystruktur med sammenhengende byrom med høy kvalitet både for opphold og som forbindelseslinjer for myke trafikanter.