Sedimentkvalitet, Strømvik

I Stømvik i Stavanger har tidligere sedimentundersøkelser påvist forurensning som ikke oppnår nasjonale miljømål gitt i EU sitt vanndirektiv og i vannforskriften. Norconsult har på oppdrag av Stavanger kommune gjennomført nødvendige undersøkelser og en trinn 1 – 3 risikovurdering i henhold til Miljødirektoratets veileder M409, Risikovurdering av forurenset sediment.

Prosjektnavn

Risikovurdering av sediment trinn 1 – 3, Strømvik, Stavanger

Kunde

Stavanger kommune

Sted

Norge

Periode

2019

Oppdraget

Undersøkelsen skal besvare følgende: • om sedimentenes forurensningstilstand utgjør en uakseptabel risiko for human helse og ytre miljø i Strømvik • i hvilken grad det tilføres ny forurensning til Strømvik fra Hillevågsvannet og ev. andre kilder per i dag • i hvilken grad man kan forvente at eksisterende og fremtidig småbåthold i området vil være i konflikt med oppnåelse av miljømål • rangering av delområder for tiltaksområder og anbefalinger om videre prosess

Løsningen

Norconsult har utført prøvetaking av overflatesediment i 15 stasjoner, sedimentkjerner i 8 stasjoner, blåskjell, passive prøvetakere og sedimentfeller i 6 stasjoner, toksisitetstester på porevann og sediment i 3 delområder og bioakkumuleringstester på sediment fra 2 delområder. Undersøkelsen har også omfattet måling av redokspotensial og undersøkelse av innhold av metylkvikksølv i 15 stasjoner, kjemiske analyser av fiskevev og bruk av håndholdt XRF for å avgrense forurensning i sedimentkjerner. På bakgrunn av resultatene er det gjennomført en trinn 1 – 3 risikovurdering iht. veilederen M409 Risikovurdering av forurenset sediment.

  • Silja Nag Ulla

    Fagspesialist

  • Kontakt oss