Sikringsrisikoanalyser for Avinor

Norconsult har i tett samarbeid med Avinor bistått med å utarbeide og oppdatere trusselbilder og risikoanalyser innen security for om lag 40 lufthavner.

Prosjektnavn

Sikringsrisikoanalyser Avinor

Kunde

Avinor

Sted

Norge

Periode

2018 til 2019

Oppdraget

Med basis i en rammeavtale, har vi i nært samarbeid med Avinor utarbeidet trusselvurderinger og risikoanalyser som omhandler konkrete sikringstiltak på lufthavner. Norconsult har også bistått med revidering av overordnet sikringsrisikoanalyser for samtlige av Avinors lufthavner. Norconsult har stilt med rådgivere, som sammen med lufthavnenes egen ekspertise har utarbeidet analyser med solid metodisk og sikkerhetsfaglig forankring. Som en del av revideringen er det også gjennomført vurderinger knyttet til Air Traffic Management security (ATM-security), som omhandler lufttrafikkledelse på de mindre lufthavnene.

Løsningen

Dagens trusselbilde preges av stabile og relativt varige utviklingstrekk, men samtidig vet vi at tilsiktede handlinger eller episoder plutselig vil kunne inntreffe. En vurdering av fremtiden vil alltid være usikker. På bakgrunn av denne usikkerheten er det essensielt å ha en god grunnsikring med gode barrierer. Disse kan være teknologiske, organisatoriske eller knyttet til personell og kompetanse. Ved å etablere en god grunnsikring er man robust ovenfor et uforutsigbart trusselbilde. Gjennom vårt arbeid med Avinor har vi utarbeidet en oversikt over hvilke trusler luftfarten kan stå ovenfor, og hvilke tiltak som bør implementeres for å sikre en etablert grunnsikring ved lufthavnene. På stabsnivå har man fått en helhetlig oversikt over det operasjonelle risikobildet innen security.

Resultatet

Arbeidet er enda ikke ferdigstilt, men det endelige resultatet vil resultere i et oppdatert operasjonelt risikobilde innen security

  • Kevin Medby

    Gruppeleder

  • Kontakt oss