Søråsen separering

Prosjektet omfatter separering av et større tettbebygget villaområde, Søråsen nedslagsfelt. Søråsen nedslagsfelt dekker ca. 76 hektar og ligger mellom Gjønnes Hosle-feltet i vest og Stabekk feltet i øst. Avløpssystemet er i dag et fellessystem med unntak av en strekning gjennom Bekkestua. Strekningen med separate ledninger var et uvirksomt separatsystem i og med at spillvannsledningen var tilknyttet en fellesledning nedstrøms. En mindre del av nedslagsfeltet oppstrøms vil fortsatt være et fellessystem. For å redusere utslipp via overvannsledningen etableres det fordrøyningsbasseng på eksisterende AF-systemet i grensesnittet til nytt separatsystem.

Prosjektnavn

Søråsen separering

Kunde

Bærum kommune, Prosjektenheten

Sted

Norge

Periode

2013 til 2020

Nøkkeltall

Qdim spillvann: 200 l/s Qdim overvann: 2200 l/s Ledningsdimensjoner for avløp 400-1000 mm. Ledningsanlegg for vannforsyning 150-200 mm.

Oppdraget

Prosjektet har til hensikt å redusere fremmedvannmengden som føres til VEAS (Vestfjorden avløpsselskap), bidra til redusert overløpsdrift fra VEAS- systemet, redusere avgifter til VEAS og å utbedre ledningskvaliteten på eksisterende avløpssystem. Anlegget dimensjoneres slik at det tilrettelegges for fremtidig separering i hele nedslagsfeltet for Søråsen. Prosjektet vil også bidra til å redusere faren for flomskader i kjellere og på terreng.

Løsningen

Omfatter løsningsvurderinger av trinnvise løsninger fra dagens situasjon og fram til en eventuell full separering for en strekning på ca. 1,5 km. Løsningsvurderingene har inkludert nettverksberegninger, vurderinger av fordrøyning for overvann og spillvann, nærføring av Kolsåsbanen, dårlige grunnforhold, overløp, mengdereguleringer, rørpressing under Bærumsveien, etc. Norconsult har utarbeidet forprosjekt samt stått for detaljprosjektering av etappe 1, 2 og 3 inkl. bistand til kontrahering og oppfølging i byggefase. Norconsult dekker alle fag, VA, geoteknikk, ing. geologi, SHA og ansvarlig søker.