Storgata på Lillestrøm

Norconsult og Viken fylkeskommune har stort fokus på bærekraftig massehåndtering ved rehabilitering av Storgata på Lillestrøm. Prosjektet vant i november 2021 Byggenæringens klimapris.

Prosjektnavn

Storgata på Lillestrøm

Kunde

Viken fylkeskommune

Sted

Norge

Periode

2017 til 2023

Oppdraget

Det er over mange år vært utfordringer med setninger i Storgata på Lillestrøm. Hovedgrunnen er at veien er bygget av og på for dårlige masser. Norconsult har fått i oppdrag å bistå Viken fylkeskommune med prosjekteringen av den nye veien.

 

Løsningen

Norconsult har gjennom godt tverrfaglig samarbeid, både internt og med kunden vår, funnet en rekke bærekraftige løsninger for massehåndteringen i prosjektet. Dette omfatter både en omfattende gjenbruk av masser i den eksisterende veien og ved å stille krav om bruk av gjenvunnet materiale i den nye veien. Det er blant annet stilt krav om at en høy andel av tilslaget til ny asfalt skal bestå av resirkulert asfalt og at forsterkningslaget skal bestå av knust betong i stedet for knust fjell. Da Storgata er en høytrafikkert vei krevde dette en fravikssøknad fra gjeldende regelverk, som ble innvilget. Videre er det stilt krav om bruk av skumglass i stedet for lettklinker som lette masser og gjenbruk av eksisterende lett forurenset veioverbygning som fyllmasse i ny vei og som omfylling rundt vann- og avløpsledninger.

Torvmasser fra eksisterende vei blir gjenvunnet i jordproduksjon på eksternt anlegg i stedet for å måtte deponeres.

I tillegg brukes transportavstander ved massetransporten som et evalueringskriterium i konkurransen ved anskaffelse av entreprenør til prosjektet.

 

Resultatet

Det bygges en høytrafikkert vei av nesten 100% resirkulerte materialer. Nesten alle masser som ikke kan gjenvinnes internt i prosjektet blir gjenvunnet eksternt.

Gjennom de løsninger for massehåndtering som er beskrevet ovenfor så vil prosjektet få følgende gevinster:
Kostnadsbesparelser: ca. 15 mill. kr., dvs. 10-20% av de totale prosjektkostnadene

Klimabesparelser: Ca. 40% reduksjon i CO2-utslipp knyttet til massehåndteringen. Dette utgjør ca. 300 tonn CO2 (tilsvarende 1250 flyreiser Oslo-London eller 38 ganger rundt jorda)

Ressursbesparelser: Ca. 35 000 tonn med uttak av jomfruelig stein (ca. 5% av årlig uttak i stort pukkverk) og ca. 60 000 tonn deponikapasitet (ca. 10 % av totalt fyllingsvolum Esval miljøpark, Nes)

 

 

 

  • Kjersti Kvalheim Dunham

    Direktør Bygg og konstruksjon

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid