Vakås

Norconsult har stått for prosjekteringen innen alle fag i forbindelse med oppgradering av infrastruktur for fire delområder med tett bebyggelse på Vakås i Asker. Leveransen har bestått av utarbeidelse av reguleringsplan for ett av områdene, som omfatter 1, 7 km veiutvidelse/nytt fortau, samt oppgradering av VA-anlegg, bekkedrag, turstier og omfattende omlegging av kabelanlegg. Leveransen omfattet også hydrologiske beregninger i forbindelse med avrenning, flomveier, infiltrasjon og magasinering av overvann.

Prosjektnavn

Vakås etappe 1, Vakås etappe 2

Kunde

Asker kommune

Sted

Norge

Periode

2014 til 2020

Oppdraget

For to av delområdene, med totalt ca. 1,9 km eksisterende vannledning og fellesavløp i bekkedrag med turstier, var utfordringen bratte og trange partier, samt å løse problemet med innlekking av bekkevann til avløpsledninger og VA-grøfter.

For øvrige delområder var håndtering av flomvann/overvann den største utfordringen. Området Jacob Neumanns vei/Vakåsveien var et av de mest utsatte områdene i Asker under den store august-flommen i 2016. I forbindelse med nytt VA-anlegg og fortau i Jacob Neumanns vei og Greverudveien var det nødvendig med en større omlegging av kabelanlegg inkl. høyspent og gatebelysning.

 

Løsningen

Ledningsanlegget i bekkeløpene ble separert ved at overvannet ble skilt ut og sluppet ut i bekken. Grøfter for tette spillvannsledninger og vannledninger ble tettet med strømningsavskjærende propper. Bekkeløp og flomveier ble hydraulisk beregnet og det ble utført prøvepunkter for å anslå infiltrasjonskapasiteten i grunnen.

I Jacob Neumanns vei og Greverudveien ble det prosjektert med infiltrasjonssandfang med overløp til overvannsledning (med begrenset tverrsnitt), lagt inn ekstra pukkvolumer for fordrøyning under vei og fortau, samt at flere alternativer for flomveier ble utredet.

Prosjektet var også et prøveprosjekt for stikkledningsfri hovedledning for vann. Dette ble løst med egne fordelingskummer for stikkledninger og stikkledninger i varerør som ble ført ut av veibane og fram til eiendomsgrense. Omfattende koordinering med kabelaktørene ble gjennomført for samordning og planlegging av nye kabler, samt omlegging av eksisterende.

 

Resultatet

Det visuelle resultatet ble et åpent og tiltalende turområde med nye opparbeidede tursti som slynger seg langs bekkene og krysser disse i klopper utført i naturtre.

I Jacob Neumanns vei og Greverudveien er et tidligere trangt og farefullt trafikkbilde bli avløst ved etableringen av fortau for trygg ferdsel for fotgjengere og skolebarn. Og ved en ny storflom vil dette området ikke bli kommentert i media slik tilfelle var i 2016.

  • Kjell Lauritz Keseler

    Fagspesialist

  • Kontakt oss